שולחן ערוך אורח חיים שא ו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

ההולך לשמור פירותיו מותר לו לעבור במים בהליכה אבל לא בחזרה:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(ח) לשמור פירותיו:    דשמיר' ממונו נמי קצת מצוה היא עיין סי' רמ"ח:

באר היטב

(ה) לשמור:    דשמירת ממונו נמי קצת מצוה הוא עי' סי' רמ"ח.


משנה ברורה

(יד) לשמור פירותיו:    דשמירת ממונו נמי הוי קצת מצוה ומ"מ לא התירו בחזרה דאינו דבר מצוה כ"כ ומשום שלא תהא מכשילו לעתיד לבוא לא שייך בזה דמאי איכפת לן אם ימנע ולא יחוס על ממונו וגם בודאי לא ימנע מללכת לשמור דאדם בהול על ממונו:

(טו) לעבור במים:    ובלבד שלא יוציא ידיו וכו' כדלעיל בס"ד:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן



▲ חזור לראש