עין משפט ונר מצוה/נזיר/פרק ו

דף לד עמוד אעריכה

א ג מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה א' , סמ"ג לאוין רמג:

ב ד מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ג':

ג ה מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ב':

דף לד עמוד בעריכה

ד א מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ה' , סמ"ג לאוין רמג:

ה ב מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ח':

ו ג ד ה ו מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ב':


דף לה עמוד בעריכה

ז א מיי' פ"ז מהל' מעשר שני הלכה ג' , סמ"ג עשין קלו:

דף לו עמוד אעריכה

ח א מיי' פ"ה מהל' איסורי מזבח הלכה ב' , סמג לאוין שיח:

ט ב מיי' פ"ח מהל' טומאת אוכלין הלכה י"ב:

י ג מיי' פ"ח מהל' טומאת אוכלין הלכה י"ג:

דף לו עמוד בעריכה

יא א מיי' פי"ד מהל' מאכלות אסורות הלכה ח':

יב ב מיי' פ"ב מהל' תרומות הלכה ו':

יג ג מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה י"ד , ומיי' פי"ג מהל' תרומות הלכה י"ד:

דף לז עמוד אעריכה

יד א מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה כ"ו , ומיי' פי"ג מהל' תרומות הלכה י"ד , סמ"ג עשין קלג , טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף ב':

טו ב מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ד':

טז ג מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ה':

יז ד מיי' פ"ט מהל' מאכלות אסורות הלכה א' , סמג לאוין קמ ולאו קמא , טור ושו"ע יו"ד סי' פ"ז סעיף א':

יח ה מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה ז' , סמ"ג לאוין קמה , טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ו סעיף א' , וטור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ז סעיף א':

יט ו מיי' פ"ט מהל' מאכלות אסורות הלכה י"ז , סמ"ג לאוין קמא , טור ושו"ע יו"ד סי' צ"א סעיף ד':

דף לז עמוד בעריכה

כ א מיי' פי"ז מהל' מאכלות אסורות הלכה ב' , סמ"ג לאוין קמא ולאו קמח , טור ושו"ע יו"ד סי' קכ"א סעיף א':

כא ב מיי' פי"ז מהל' מאכלות אסורות הלכה ב' , ומיי' פט"ו מהל' מאכלות אסורות הלכה כ"ח , סמ"ג לאוין קמא , טור ושו"ע יו"ד סי' ק"נ סעיף א' , וטור ושו"ע יו"ד סי' קכ"ב סעיף א':

כב ג מיי' פי"ז מהל' מאכלות אסורות הלכה ב' , סמג שם , טוש"ע יו"ד שם סעיף ה‏[1] , וטור ושו"ע יו"ד סי' קכ"ב סעיף ב':

כג ד מיי' פ"ח מהל' מעשה הקרבנות הלכה י"ז:

כד ה מיי' פ"ח מהל' מעשה הקרבנות הלכה ט"ו:

כה ו ז מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ג':

דף לח עמוד אעריכה

כו א מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ב' , סמ"ג לאוין רמג:

כז ב מיי' פ"ז מהל' חמץ ומצה הלכה ט' , סמ"ג עשין מא , טור ושו"ע או"ח סי' תע"ב סעיף ט':

כח ג מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה ג' , סמג לאוין שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף י"ג בהגה"ה , [ ובטור ושו"ע חו"מ סי' ז' סעיף ג' ]:

כט ד מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה א' , סמג שם:

ל ה (מיי' פ"ב מהל' טומאת מת הלכה י"ב , ומיי' פ"ד מהל' טומאת מת הלכה ח'):

לא ו מיי' פי"ג מהל' מעשה קרבנות הלכה ג':

לב ז מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה א' , סמ"ג עשין קפז:

לג ח מיי' פי"א מהל' טומאת צרעת הלכה א' , סמ"ג עשין רלה ועשה רלו:

לד ט מיי' פ"ח מהל' אבות הטומאות הלכה י"א , ומיי' פ"ד מהל' טומאת אוכלין הלכה ג':

לה י מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה ב':

לו כ מיי' פי"א מהל' מקואות הלכה ח' , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' ק"ס סעיף י"ג:

לז ל מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ט' , סמ"ג עשין נד:

לח מ מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה י' , סמ"ג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' פ"ז סעיף א':

דף לח עמוד בעריכה

לט א מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ח':

מ ב מיי' פי"ח מהל' סנהדרין הלכה ב' והלכה ג:

מא ג ד מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה י' , סמג לאוין רנ:

מב ה ו מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ח':

דף לט עמוד אעריכה

מג א מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה א' , סמ"ג לאוין רמג:

מד ב מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה א':

מה ג מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה י"א:

דף לט עמוד בעריכה

מו א מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה א' , ומיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה י"א:

מז ב מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה י"א , סמ"ג לאוין רמג:

מח ג מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ו':

דף מ עמוד אעריכה

מט א מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה י"א:

נ ב מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ו':

נא ג ד מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה א':

נב ה מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ו':

נג ו מיי' פי"א מהל' טומאת צרעת הלכה א' , סמ"ג עשין רלו:

נד ז מיי' פי"א מהל' טומאת צרעת הלכה ג' , ומיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ו':

דף מ עמוד בעריכה

נה א מיי' פי"ב מהל' ע"ז הלכה ו' והלכה ז , סמג לאוין נח , טור ושו"ע יו"ד סי' קפ"א סעיף ג':

נו ב מיי' פי"א מהל' טומאת צרעת הלכה א' , סמ"ג עשין רלז:

נז ג ד מיי' פי"ב מהל' ע"ז הלכה ז' , סמג לאוין נח , טור ושו"ע יו"ד סי' קפ"א סעיף י':

דף מא עמוד אעריכה

נח א מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ו' , ומיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ט"ו:

נט ב מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ט"ו:

ס ג מיי' פי"א מהל' טומאת צרעת הלכה א' , סמ"ג עשין רלו ועשה רלז:

דף מא עמוד בעריכה

סא א מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ט"ו , ומיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ו' , ומיי' פ"ו מהל' יבום הלכה י' , ומיי' פ"א מהל' מילה הלכה ט' , ומיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה ה' , סמ"ג עשין כח , טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ו סעיף א':

דף מב עמוד אעריכה

סב א מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ו':

סג ב ג ד מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ז' וע"ש בכסף משנה:

סד ה מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה י"ד:

סה ו מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ה' , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' של"ז סעיף א':

סו ז ח מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה י"ד:

סז ט מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה י' , סמג לאוין רמב:

סח י מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה י"ג , סמג שם:

סט כ מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ט"ז, ומיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ד':

דף מב עמוד בעריכה

ע א מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה ז':

עא ב ג מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה י"ז , ומיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ד':

עב ד ה מיי' פ"ה מהל' טומאת מת הלכה ב' , סמ"ג עשין רלא:

דף מג עמוד אעריכה

עג א ב מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה י"ח , ומיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ו':

עד ג מיי' פט"ז מהל' טומאת אוכלין הלכה ט':

עה ד מיי' פ"א מהל' טומאת המת הלכה ט"ו:

עו ה טור ושו"ע יו"ד סי' ש"ע:

דף מג עמוד בעריכה

עז א מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה ט"ו , סמג לאוין רלה ועשין נח , טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ג סעיף ט':

עח ב מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ח' , סמג לאוין רלו , טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ד סעיף ג' , [וברב אלפס ריש הלכות טומאה דף סג.]:

עט ג מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה א' , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ג סעיף ד' , וטור ושו"ע יו"ד סי' שע"ד סעיף ד':

פ ד מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה י"ד , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ג סעיף ט' וע"ש:

דף מד עמוד אעריכה

פא א מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה ט"ו , סמג לאוין רלו , טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ג סעיף ט':

פב ב מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ג':

פג ג מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה א' והלכה ב:

פד ד מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה א':

פה ה ו מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה י"א:

פו ז מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ג':

פז ח מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה א' והלכה ב:

פח ט מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה כ' , ומיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ה':

פט י מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה י"א , סמג לאוין רב:

דף מד עמוד בעריכה

צ א מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה י"א , סמ"ג עשין קכז:

צא ב מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ה':

צב ג מיי' פי"א מהל' טומאת צרעת הלכה ד' , וע"ש בהשגות ובכסף משנה:

צג ד מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה י"ג:

דף מה עמוד אעריכה

צד א ב מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה ט"ו , ומיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה ד' , סמג לאוין ד:

צה ג ד מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה ז' , ומיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה י"ח:

צו ה מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה א' , סמ"ג עשין קכז:

צז ו מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ב' , וע"ש בכסף משנה , ומיי' פ"ט מהל' תמידין ומוספין הלכה ו':

צח ז מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ב' , סמ"ג עשין קכו:

צט ח מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה א' , סמג שם:

ק ט י מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ג':

דף מה עמוד בעריכה

קא א ב מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ב':

קב ג מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה י"ד:

קג ד מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ג':

קד ה מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה י"ד:

קה ו מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ב':

קו ז מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ד':

דף מו עמוד אעריכה

קז א ב מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ה' וע"ש בכסף משנה:

דף מו עמוד בעריכה

קח א ב מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ה' וע"ש בכסף משנה:

קט ג מיי' פ"ה מהל' מחוסרי כפרה הלכה א' , סמ"ג עשין ריח ריט רכ רכא:

קי ד ה מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ח':

קיא ו מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ט':

קיב ז מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה י':

דף מז עמוד אעריכה

קיג א מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ד':  1. ^ צריך בירור על מה הכוונה כאן. ברור שלא על סי' ק"נ סעי ה' כי אין. -- ויקיעורך