עין משפט ונר מצוה/נזיר/פרק ו

דף לד עמוד אעריכה

א ג מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה א , סמ"ג לאוין רמג:

ב ד מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ג:

ג ה מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ב:

דף לד עמוד בעריכה

ד א מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ה , סמ"ג לאוין רמג:

ה ב מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ח:

ו ג ד ה ו מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ב:


דף לה עמוד בעריכה

ז א מיי' פ"ז מהל' מעשר שני הלכה ג , סמ"ג עשין קלו:

דף לו עמוד אעריכה

ח א מיי' פ"ה מהל' איסורי מזבח הלכה ב , סמג לאוין שיח:

ט ב מיי' פ"ח מהל' טומאת אוכלין הלכה יב:

י ג מיי' פ"ח מהל' טומאת אוכלין הלכה יג:

דף לו עמוד בעריכה

יא א מיי' פ"יד מהל' מאכלות אסורות הלכה ח:

יב ב מיי' פ"ב מהל' תרומות הלכה ו:

יג ג מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה יד , ומיי' פ"יג מהל' תרומות הלכה יד:

דף לז עמוד אעריכה

יד א מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה כו , ומיי' פ"יג מהל' תרומות הלכה יד , סמ"ג עשין קלג , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף ב:

טו ב מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ד:

טז ג מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ה:

יז ד מיי' פ"ט מהל' מאכלות אסורות הלכה א , סמג לאוין קמ ולאו קמא , טור ושו"ע יו"ד סי' פז סעיף א:

יח ה מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה ז , סמ"ג לאוין קמה , טור ושו"ע יו"ד סי' רצו סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' רצז סעיף א:

יט ו מיי' פ"ט מהל' מאכלות אסורות הלכה יז , סמ"ג לאוין קמא , טור ושו"ע יו"ד סי' צא סעיף ד:

דף לז עמוד בעריכה

כ א מיי' פ"יז מהל' מאכלות אסורות הלכה ב , סמ"ג לאוין קמא ולאו קמח , טור ושו"ע יו"ד סי' קכא סעיף א:

כא ב מיי' פ"יז מהל' מאכלות אסורות הלכה ב , ומיי' פ"טו מהל' מאכלות אסורות הלכה כח , סמ"ג לאוין קמא , טור ושו"ע יו"ד סי' קנ סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' קכב סעיף א:

כב ג מיי' פ"יז מהל' מאכלות אסורות הלכה ב , סמג שם , טוש"ע יו"ד שם סעיף ה‏[1] , וטור ושו"ע יו"ד סי' קכב סעיף ב:

כג ד מיי' פ"ח מהל' מעשה הקרבנות הלכה יז:

כד ה מיי' פ"ח מהל' מעשה הקרבנות הלכה טו:

כה ו ז מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ג:

דף לח עמוד אעריכה

כו א מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ב , סמ"ג לאוין רמג:

כז ב מיי' פ"ז מהל' חמץ ומצה הלכה ט , סמ"ג עשין מא , טור ושו"ע או"ח סי' תעב סעיף ט:

כח ג מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה ג , סמג לאוין שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רמב סעיף יג בהגה"ה , [ ובטור ושו"ע חו"מ סי' ז סעיף ג ]:

כט ד מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה א , סמג שם:

ל ה (מיי' פ"ב מהל' טומאת מת הלכה יב , ומיי' פ"ד מהל' טומאת מת הלכה ח):

לא ו מיי' פ"יג מהל' מעשה קרבנות הלכה ג:

לב ז מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה א , סמ"ג עשין קפז:

לג ח מיי' פ"יא מהל' טומאת צרעת הלכה א , סמ"ג עשין רלה ועשה רלו:

לד ט מיי' פ"ח מהל' אבות הטומאות הלכה יא , ומיי' פ"ד מהל' טומאת אוכלין הלכה ג:

לה י מיי' פ"יח מהל' שבת הלכה ב:

לו כ מיי' פ"יא מהל' מקואות הלכה ח , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' קס סעיף יג:

לז ל מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ט , סמ"ג עשין נד:

לח מ מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה י , סמ"ג עשין יח , טור ושו"ע או"ח סי' פז סעיף א:

דף לח עמוד בעריכה

לט א מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ח:

מ ב מיי' פ"יח מהל' סנהדרין הלכה ב והלכה ג:

מא ג ד מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה י , סמג לאוין רנ:

מב ה ו מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ח:

דף לט עמוד אעריכה

מג א מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה א , סמ"ג לאוין רמג:

מד ב מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה א:

מה ג מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה יא:

דף לט עמוד בעריכה

מו א מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה א , ומיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה יא:

מז ב מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה יא , סמ"ג לאוין רמג:

מח ג מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ו:

דף מ עמוד אעריכה

מט א מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה יא:

נ ב מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ו:

נא ג ד מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה א:

נב ה מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ו:

נג ו מיי' פ"יא מהל' טומאת צרעת הלכה א , סמ"ג עשין רלו:

נד ז מיי' פ"יא מהל' טומאת צרעת הלכה ג , ומיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ו:

דף מ עמוד בעריכה

נה א מיי' פ"יב מהל' ע"ז הלכה ו והלכה ז , סמג לאוין נח , טור ושו"ע יו"ד סי' קפא סעיף ג:

נו ב מיי' פ"יא מהל' טומאת צרעת הלכה א , סמ"ג עשין רלז:

נז ג ד מיי' פ"יב מהל' ע"ז הלכה ז , סמג לאוין נח , טור ושו"ע יו"ד סי' קפא סעיף י:

דף מא עמוד אעריכה

נח א מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ו , ומיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה טו:

נט ב מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה טו:

ס ג מיי' פ"יא מהל' טומאת צרעת הלכה א , סמ"ג עשין רלו ועשה רלז:

דף מא עמוד בעריכה

סא א מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה טו , ומיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ו , ומיי' פ"ו מהל' יבום הלכה י , ומיי' פ"א מהל' מילה הלכה ט , ומיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה ה , סמ"ג עשין כח , טור ושו"ע יו"ד סי' רסו סעיף א:

דף מב עמוד אעריכה

סב א מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ו:

סג ב ג ד מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ז וע"ש בכסף משנה:

סד ה מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה יד:

סה ו מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ה , סמג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שלז סעיף א:

סו ז ח מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה יד:

סז ט מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה י , סמג לאוין רמב:

סח י מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה יג , סמג שם:

סט כ מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה טז, ומיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ד:

דף מב עמוד בעריכה

ע א מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה ז:

עא ב ג מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה יז , ומיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ד:

עב ד ה מיי' פ"ה מהל' טומאת מת הלכה ב , סמ"ג עשין רלא:

דף מג עמוד אעריכה

עג א ב מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה יח , ומיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ו:

עד ג מיי' פ"טז מהל' טומאת אוכלין הלכה ט:

עה ד מיי' פ"א מהל' טומאת המת הלכה טו:

עו ה טור ושו"ע יו"ד סי' שע:

דף מג עמוד בעריכה

עז א מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה טו , סמג לאוין רלה ועשין נח , טור ושו"ע יו"ד סי' שעג סעיף ט:

עח ב מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ח , סמג לאוין רלו , טור ושו"ע יו"ד סי' שעד סעיף ג , [וברב אלפס ריש הלכות טומאה דף סג.]:

עט ג מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שעג סעיף ד , וטור ושו"ע יו"ד סי' שעד סעיף ד:

פ ד מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה יד , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' שעג סעיף ט וע"ש:

דף מד עמוד אעריכה

פא א מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה טו , סמג לאוין רלו , טור ושו"ע יו"ד סי' שעג סעיף ט:

פב ב מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ג:

פג ג מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה א והלכה ב:

פד ד מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה א:

פה ה ו מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה יא:

פו ז מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ג:

פז ח מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה א והלכה ב:

פח ט מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה כ , ומיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ה:

פט י מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה יא , סמג לאוין רב:

דף מד עמוד בעריכה

צ א מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה יא , סמ"ג עשין קכז:

צא ב מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ה:

צב ג מיי' פ"יא מהל' טומאת צרעת הלכה ד , וע"ש בהשגות ובכסף משנה:

צג ד מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה יג:

דף מה עמוד אעריכה

צד א ב מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה טו , ומיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה ד , סמג לאוין ד:

צה ג ד מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה ז , ומיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה יח:

צו ה מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה א , סמ"ג עשין קכז:

צז ו מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ב , וע"ש בכסף משנה , ומיי' פ"ט מהל' תמידין ומוספין הלכה ו:

צח ז מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ב , סמ"ג עשין קכו:

צט ח מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה א , סמג שם:

ק ט י מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ג:

דף מה עמוד בעריכה

קא א ב מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ב:

קב ג מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה יד:

קג ד מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ג:

קד ה מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה יד:

קה ו מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ב:

קו ז מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ד:

דף מו עמוד אעריכה

קז א ב מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ה וע"ש בכסף משנה:

דף מו עמוד בעריכה

קח א ב מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ה וע"ש בכסף משנה:

קט ג מיי' פ"ה מהל' מחוסרי כפרה הלכה א , סמ"ג עשין ריח ריט רכ רכא:

קי ד ה מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ח:

קיא ו מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ט:

קיב ז מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה י:

דף מז עמוד אעריכה

קיג א מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ד:  1. ^ צריך בירור על מה הכוונה כאן. ברור שלא על סי' ק"נ סעי ה' כי אין. -- ויקיעורך