פתיחת התפריט הראשי

עין משפט ונר מצוה/נזיר/פרק ו

דף לד עמוד אעריכה

דף לד עמוד בעריכה

דף לה עמוד בעריכה

דף לו עמוד אעריכה

דף לו עמוד בעריכה

דף לז עמוד אעריכה

דף לז עמוד בעריכה

דף לח עמוד אעריכה

דף לח עמוד בעריכה

דף לט עמוד אעריכה

דף לט עמוד בעריכה

דף מ עמוד אעריכה

דף מ עמוד בעריכה

דף מא עמוד אעריכה

דף מא עמוד בעריכה

דף מב עמוד אעריכה

דף מב עמוד בעריכה

דף מג עמוד אעריכה

דף מג עמוד בעריכה

דף מד עמוד אעריכה

דף מד עמוד בעריכה

דף מה עמוד אעריכה

דף מה עמוד בעריכה

דף מו עמוד אעריכה

דף מו עמוד בעריכה

דף מז עמוד אעריכה

קיג א מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ד:  1. ^ צריך בירור על מה הכוונה כאן. ברור שלא על סי' ק"נ סעי ה' כי אין. -- ויקיעורך