עין משפט ונר מצוה/נזיר/פרק ו

דף לד עמוד א

עריכה

א ג מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה א', סמ"ג לאוין רמג:

ב ד מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ג':

ג ה מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ב':

דף לד עמוד ב

עריכה

ד א מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ה', סמ"ג לאוין רמג:

ה ב מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ח':

ו ג ד ה ו מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ב':


דף לה עמוד ב

עריכה

ז א מיי' פ"ז מהל' מעשר שני הלכה ג', סמ"ג עשין קלו:

דף לו עמוד א

עריכה

ח א מיי' פ"ה מהל' איסורי מזבח הלכה ב', סמג לאוין שיח:

ט ב מיי' פ"ח מהל' טומאת אוכלין הלכה י"ב:

י ג מיי' פ"ח מהל' טומאת אוכלין הלכה י"ג:

דף לו עמוד ב

עריכה

יא א מיי' פי"ד מהל' מאכלות אסורות הלכה ח':

יב ב מיי' פ"ב מהל' תרומות הלכה ו':

יג ג מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה י"ד, ומיי' פי"ג מהל' תרומות הלכה י"ד:

דף לז עמוד א

עריכה

יד א מיי' פ"א מהל' תרומות הלכה כ"ו, ומיי' פי"ג מהל' תרומות הלכה י"ד, סמ"ג עשין קלג, טור ושו"ע יו"ד סי' של"א סעיף ב':

טו ב מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ד':

טז ג מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ה':

יז ד מיי' פ"ט מהל' מאכלות אסורות הלכה א', סמג לאוין קמ ולאו קמא, טור ושו"ע יו"ד סי' פ"ז סעיף א':

יח ה מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה ז', סמ"ג לאוין קמה, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ו סעיף א', וטור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ז סעיף א':

יט ו מיי' פ"ט מהל' מאכלות אסורות הלכה י"ז, סמ"ג לאוין קמא, טור ושו"ע יו"ד סי' צ"א סעיף ד':

דף לז עמוד ב

עריכה

כ א מיי' פי"ז מהל' מאכלות אסורות הלכה ב', סמ"ג לאוין קמא ולאו קמח, טור ושו"ע יו"ד סי' קכ"א סעיף א':

כא ב מיי' פי"ז מהל' מאכלות אסורות הלכה ב', ומיי' פט"ו מהל' מאכלות אסורות הלכה כ"ח, סמ"ג לאוין קמא, טור ושו"ע יו"ד סי' ק"נ סעיף א', וטור ושו"ע יו"ד סי' קכ"ב סעיף א':

כב ג מיי' פי"ז מהל' מאכלות אסורות הלכה ב', סמג שם, טוש"ע יו"ד שם סעיף ה[1], וטור ושו"ע יו"ד סי' קכ"ב סעיף ב':

כג ד מיי' פ"ח מהל' מעשה הקרבנות הלכה י"ז:

כד ה מיי' פ"ח מהל' מעשה הקרבנות הלכה ט"ו:

כה ו ז מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ג':

דף לח עמוד א

עריכה

כו א מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ב', סמ"ג לאוין רמג:

כז ב מיי' פ"ז מהל' חמץ ומצה הלכה ט', סמ"ג עשין מא, טור ושו"ע או"ח סי' תע"ב סעיף ט':

כח ג מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה ג', סמג לאוין שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף י"ג בהגה"ה, [ ובטור ושו"ע חו"מ סי' ז' סעיף ג' ]:

כט ד מיי' פ"א מהל' ביאת מקדש הלכה א', סמג שם:

ל ה (מיי' פ"ב מהל' טומאת מת הלכה י"ב, ומיי' פ"ד מהל' טומאת מת הלכה ח'):

לא ו מיי' פי"ג מהל' מעשה קרבנות הלכה ג':

לב ז מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה א', סמ"ג עשין קפז:

לג ח מיי' פי"א מהל' טומאת צרעת הלכה א', סמ"ג עשין רלה ועשה רלו:

לד ט מיי' פ"ח מהל' אבות הטומאות הלכה י"א, ומיי' פ"ד מהל' טומאת אוכלין הלכה ג':

לה י מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה ב':

לו כ מיי' פי"א מהל' מקואות הלכה ח', סמ"ג עשין כז, טור ושו"ע או"ח סי' ק"ס סעיף י"ג:

לז ל מיי' פ"ג מהל' סוטה הלכה ט', סמ"ג עשין נד:

לח מ מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה י', סמ"ג עשין יח, טור ושו"ע או"ח סי' פ"ז סעיף א':

דף לח עמוד ב

עריכה

לט א מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ח':

מ ב מיי' פי"ח מהל' סנהדרין הלכה ב' והלכה ג:

מא ג ד מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה י', סמג לאוין רנ:

מב ה ו מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ח':

דף לט עמוד א

עריכה

מג א מיי' פ"ג מהל' נזירות הלכה א', סמ"ג לאוין רמג:

מד ב מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה א':

מה ג מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה י"א:

דף לט עמוד ב

עריכה

מו א מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה א', ומיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה י"א:

מז ב מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה י"א, סמ"ג לאוין רמג:

מח ג מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ו':

דף מ עמוד א

עריכה

מט א מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה י"א:

נ ב מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ו':

נא ג ד מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה א':

נב ה מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ו':

נג ו מיי' פי"א מהל' טומאת צרעת הלכה א', סמ"ג עשין רלו:

נד ז מיי' פי"א מהל' טומאת צרעת הלכה ג', ומיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ו':

דף מ עמוד ב

עריכה

נה א מיי' פי"ב מהל' ע"ז הלכה ו' והלכה ז, סמג לאוין נח, טור ושו"ע יו"ד סי' קפ"א סעיף ג':

נו ב מיי' פי"א מהל' טומאת צרעת הלכה א', סמ"ג עשין רלז:

נז ג ד מיי' פי"ב מהל' ע"ז הלכה ז', סמג לאוין נח, טור ושו"ע יו"ד סי' קפ"א סעיף י':

דף מא עמוד א

עריכה

נח א מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ו', ומיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ט"ו:

נט ב מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ט"ו:

ס ג מיי' פי"א מהל' טומאת צרעת הלכה א', סמ"ג עשין רלו ועשה רלז:

דף מא עמוד ב

עריכה

סא א מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה ט"ו, ומיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ו', ומיי' פ"ו מהל' יבום הלכה י', ומיי' פ"א מהל' מילה הלכה ט', ומיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה ה', סמ"ג עשין כח, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ו סעיף א':

דף מב עמוד א

עריכה

סב א מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ו':

סג ב ג ד מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ז' וע"ש בכסף משנה:

סד ה מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה י"ד:

סה ו מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ה', סמג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' של"ז סעיף א':

סו ז ח מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה י"ד:

סז ט מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה י', סמג לאוין רמב:

סח י מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה י"ג, סמג שם:

סט כ מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה ט"ז, ומיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ד':

דף מב עמוד ב

עריכה

ע א מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה ז':

עא ב ג מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה י"ז, ומיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ד':

עב ד ה מיי' פ"ה מהל' טומאת מת הלכה ב', סמ"ג עשין רלא:

דף מג עמוד א

עריכה

עג א ב מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה י"ח, ומיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ו':

עד ג מיי' פט"ז מהל' טומאת אוכלין הלכה ט':

עה ד מיי' פ"א מהל' טומאת המת הלכה ט"ו:

עו ה טור ושו"ע יו"ד סי' ש"ע:

דף מג עמוד ב

עריכה

עז א מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה ט"ו, סמג לאוין רלה ועשין נח, טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ג סעיף ט':

עח ב מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ח', סמג לאוין רלו, טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ד סעיף ג', [וברב אלפס ריש הלכות טומאה דף סג.]:

עט ג מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה א', סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ג סעיף ד', וטור ושו"ע יו"ד סי' שע"ד סעיף ד':

פ ד מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה י"ד, סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ג סעיף ט' וע"ש:

דף מד עמוד א

עריכה

פא א מיי' פ"ב מהל' אבל הלכה ט"ו, סמג לאוין רלו, טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ג סעיף ט':

פב ב מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ג':

פג ג מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה א' והלכה ב:

פד ד מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה א':

פה ה ו מיי' פ"ז מהל' נזירות הלכה י"א:

פו ז מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ג':

פז ח מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה א' והלכה ב:

פח ט מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה כ', ומיי' פ"ג מהל' אבל הלכה ה':

פט י מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה י"א, סמג לאוין רב:

דף מד עמוד ב

עריכה

צ א מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה י"א, סמ"ג עשין קכז:

צא ב מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ה':

צב ג מיי' פי"א מהל' טומאת צרעת הלכה ד', וע"ש בהשגות ובכסף משנה:

צג ד מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה י"ג:

דף מה עמוד א

עריכה

צד א ב מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה ט"ו, ומיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה ד', סמג לאוין ד:

צה ג ד מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה ז', ומיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה י"ח:

צו ה מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה א', סמ"ג עשין קכז:

צז ו מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ב', וע"ש בכסף משנה, ומיי' פ"ט מהל' תמידין ומוספין הלכה ו':

צח ז מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ב', סמ"ג עשין קכו:

צט ח מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה א', סמג שם:

ק ט י מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ג':

דף מה עמוד ב

עריכה

קא א ב מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ב':

קב ג מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה י"ד:

קג ד מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ג':

קד ה מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה י"ד:

קה ו מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ב':

קו ז מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ד':

דף מו עמוד א

עריכה

קז א ב מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ה' וע"ש בכסף משנה:

דף מו עמוד ב

עריכה

קח א ב מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ה' וע"ש בכסף משנה:

קט ג מיי' פ"ה מהל' מחוסרי כפרה הלכה א', סמ"ג עשין ריח ריט רכ רכא:

קי ד ה מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ח':

קיא ו מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה ט':

קיב ז מיי' פ"ח מהל' נזירות הלכה י':

דף מז עמוד א

עריכה

קיג א מיי' פ"ו מהל' נזירות הלכה ד':  1. ^ צריך בירור על מה הכוונה כאן. ברור שלא על סי' ק"נ סעי ה' כי אין. -- ויקיעורך