שולחן ערוך יורה דעה קכא א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

הלוקח כלים ישנים מן העובד כוכבים -- כדרך שנשתמש בהן העובד כוכבים כך הוא הכשרן. לפיכך הלוקח כלי תשמיש ישנים שנשתמש בהם בצונן, כגון כוסות וצלוחיות וכיוצא בהן -- מדיחן. וצריך לשפשפן היטב במים בשעת הדחה כדי להסיר ולמרק האיסור שעל גביהן. ואחר כך שוטפן במים ומטבילן והם מותרין.

הגה: יש מקומות שנהגו היתר לשום יין בכלים שנסריהם מדובקים בחלב משום שטבע היין לברוח מן החלב והחלב נקרש ועומד בעצמו ואינו נוגע כלל ביין (ריב"ש סימן קמ"ט).

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) כוסות וצלוחיות כו'. ע"ל ס"ה בהג"ה ועיין בא"ח סי' תנ"א סכ"ה:

(ב) ומטבילן. דוקא כלי מתכת צריך טבילה כדלעיל סימן ק"כ ולקמן ס"ב:


ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש