פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך יורה דעה קפא ג


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

אינו חייב אלא בתער ויש אוסרים במספרי' כעין תער ויש לחוש לדבריה':

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ב) כעין תער. שגוזז במספרים סמוך לבשר כעין תער:באר היטב

(ב) כעין:    שגוזז במספרים סמוך לבשר כעין תער. ש"ך.▲ חזור לראש