עין משפט ונר מצוה/בבא בתרא/פרק ו

דף צב עמוד אעריכה

א א מיי' פ"טז מהל' מכירה הלכה ב , סמ"ג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רלב סעיף כא:

ב ב מיי' פ"טז מהל' מכירה הלכה א , טור ושו"ע חו"מ סי' רלב סעיף כ:

ג ג ד ה מיי' פ"טז מהל' מכירה הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' רלב סעיף כג:

דף צב עמוד בעריכה

ד א מיי' פ"ח מהל' מאכלות אסורות הלכה יא , ומיי' פ"ח מהל' סנהדרין הלכה א , סמג עשין צח ולאוין קמא , טור ושו"ע חו"מ סי' יח סעיף ה בהג"ה , וטור ושו"ע יו"ד סי' קי סעיף ג:

ה ב מיי' פ"טז מהל' מכירה הלכה ה , סמ"ג לאוין קסח , טור ושו"ע חו"מ סי' רלב סעיף כג:

ו ג מיי' פ"טז מהל' אישות הלכה כה , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' צו סעיף טו:

ז ד ה מיי' פ"טו מהל' מכירה הלכה יג , ועיין בהשגות ובמגיד משנה , סמ"ג לאוין קסח , טור ושו"ע חו"מ סי' רלב סעיף י:

דף צג עמוד אעריכה

ח א מיי' פ"טו מהל' מכירה הלכה יג , סמ"ג לאוין קסח , טור ושו"ע חו"מ סי' רלב סעיף י:

ט ב מיי' פ"ח מהל' נזקי ממון הלכה יד , סמג עשין סו , טור ושו"ע חו"מ סי' תח סעיף ב:

י ג מיי' פ"ח מהל' נזקי ממון הלכה יד וכתנא קמא שאין אומרים בידוע וכו' , [ רב אלפס ב"ק פרק ה דף כא ]:

דף צג עמוד בעריכה

יא א מיי' פ"טז מהל' מכירה הלכה א , סמ"ג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רלב סעיף כ:

יב ב מיי' פ"י מהל' שכירות הלכה ה , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' שו סעיף ד:

(ב) טור א"ח סימן קע:

יג ג מיי' פ"יח מהל' מכירה הלכה יא , סמ"ג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רכט סעיף א:

יד ד מיי' פ"יז מהל' מכירה הלכה ז , סמ"ג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רל סעיף א:

טו ה מיי' פ"יח מהל' מכירה הלכה יד:

טז ו מיי' פ"יח מהל' מכירה הלכה יג , וסמ"ג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רכט סעיף ב:

דף צד עמוד אעריכה

יז א ב מיי' פ"יח מהל' מכירה הלכה יא , סמ"ג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רכט סעיף א:

יח ג מיי' פ"ב מהל' כלאים הלכה א , סמג לאוין רפ , טור ושו"ע יו"ד סי' רצו סעיף ה:

דף צד עמוד בעריכה

יט א מיי' פ"ה מהל' שאלה ופקדון הלכה ד , סמג עשין פח , טור ושו"ע חו"מ סי' ש סעיף א וע"ש:

כ ב מיי' פ"ד מהל' מלוה ולוה הלכה ו , סמג לאוין קצו , טור ושו"ע חו"מ סי' נב סעיף א , וטור ושו"ע יו"ד סי' קסא סעיף יא:

דף צה עמוד אעריכה

כא א מיי' פ"יב מהל' מכירה הלכה ג , סמ"ג לאוין קע ועשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף ג:

כב ב מיי' פ"יב מהל' מכירה הלכה ד , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף ד:

כג ג מיי' פ"יב מהל' מכירה הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' רכז סעיף ב:

כד ד מיי' פ"ח מהל' שכירות הלכה יא , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע חו"מ סי' של סעיף א:

כה ה מיי' פ"יז מהל' מכירה הלכה ח , סמ"ג עשין פב ולאוין קמ , טור ושו"ע חו"מ סי' רל סעיף ב:

דף צה עמוד בעריכה

כו א מיי' פ"יז מהל' מכירה הלכה ח , סמ"ג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רל סעיף ב:

כז ב מיי' פ"יז מהל' מכירה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' רל סעיף א:

כח ג מיי' פ"יז מהל' מכירה הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' רל סעיף ג:

כט ד מיי' פ"יז מהל' מכירה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' רל סעיף א:

ל ה מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה ח , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' רד סעיף א וסעיף ד:

דף צו עמוד אעריכה

לא א מיי' פ"ה מהל' תרומות הלכה כד , סמג עשין קלד , טור יו"ד סי' שלא , [ וברב אלפס ערבי פסחים דף קנו. ]:

לב ב מיי' וסמג וטור [ורי"ף] שם:

לג ג מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה יז , טור ושו"ע או"ח סי' רד סעיף ג , וטור ושו"ע או"ח סי' ערב סעיף ג , [וברב אלפס שם]:

דף צו עמוד בעריכה

לד א מיי' פ"יז מהל' מכירה הלכה ד , סמ"ג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רל סעיף ז:

לה ב מיי' פ"יז מהל' מכירה הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' רל סעיף ה:

לו ג מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה ח , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' רד סעיף א , [ וברב אלפס סוף פרק ו דברכות לו. ]:

לז ד ה ו מיי' פ"ח מהל' ברכות הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' רד סעיף ה:

דף צז עמוד אעריכה

לח א ב מיי' פ"ב מהל' מעשר שני הלכה ז:

לט ג מיי' פ"יא מהל' תרומות הלכה יג , ומיי' פ"יג מהל' טומאת אוכלין הלכה יז:

מ ד מיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה יב , ומיי' פ"יג מהל' טומאת אוכלין הלכה יז:

מא ה ו ז מיי' פ"יג מהל' טומאת אוכלין הלכה יז:

מב ח מיי' שם , ומיי' פ"ג מהל' מעשר שני הלכה יב:

מג ט י כ מיי' פ"יג מהל' טומאת אוכלין הלכה יז:

מד ל מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה יד , סמ"ג עשין פט , טור ושו"ע או"ח סי' ערב סעיף א , [ וברב אלפס פרק ערבי פסחים ד' קנה ]:

מה מ מיי' פ"ו מהל' איסורי מזבח הלכה ט , סמג לאוין שיט:

מו נ מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה יז , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' ערב סעיף ב:

דף צז עמוד בעריכה

מז א מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה יז , סמ"ג עשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' ערב סעיף ב:

מח ב מיי' פ"ז מהל' איסורי מזבח הלכה י , ומיי' פ"כט מהל' שבת הלכה יד , סמג לאוין שיט ועשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' ערב סעיף ג:

מט ג מיי' פ"ו מהל' איסורי מזבח הלכה ט , ומיי' פ"כט מהל' שבת הלכה יד , סמג לאוין שיט ועשין כז , טור ושו"ע או"ח סי' ערב כל הסימן:

נ ד ה מיי' פ"ו מהל' איסורי מזבח הלכה י , ומיי' פ"כט מהל' שבת הלכה יד והלכה יז , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' ערב סעיף ה:

נא ו מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' ערב סעיף א:

נב ז ח מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' ערב סעיף ז , וטור ושו"ע או"ח סי' רד סעיף ה:

נג ט י מיי' פ"כט מהל' שבת הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' ערב סעיף א:

נד כ טור ושו"ע או"ח סי' ערב סעיף ד:

נה ל מיי' פ"יח מהל' מכירה הלכה יד:

נו מ נ מיי' פ"יז מהל' מכירה הלכה ג , סמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' רל סעיף ה:

דף צח עמוד אעריכה

נז א ב ג מיי' פ"יז מהל' מכירה הלכה ו , סמ"ג לאוין קע , טור ושו"ע חו"מ סי' רל סעיף י:

נח ד מיי' פ"יז מהל' מכירה הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' רל סעיף ה:

נט ה ו ז מיי' פ"יז מהל' מכירה הלכה ג , טור ושו"ע חו"מ סי' רל סעיף ו:

ס ח ט י מיי' פ"יז מהל' מכירה הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' רל סעיף ח:

סא כ ל מיי' פ"יז מהל' מכירה הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' רל סעיף ט:

דף צח עמוד בעריכה

סב א מיי' פ"יז מהל' מכירה הלכה ו , סמג לאוין קמ , טור ושו"ע חו"מ סי' רל סעיף י:

סג ב ג ד ה ו מיי' פ"כא מהל' מכירה הלכה ד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ריד סעיף יג:

סד ז ח מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה טו , סמג לאוין קנו:

סה ט י מיי' פ"כא מהל' מכירה הלכה ד , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ריד סעיף יג:

דף צט עמוד אעריכה

סו א ב מיי' פ"ו מהל' שכנים הלכה יג , טור ושו"ע חו"מ סי' קסט סעיף א:

דף צט עמוד בעריכה

סז א מיי' פ"ו מהל' שכנים הלכה יג , (טור ושו"ע חו"מ סי' קסט סעיף א):

סח ב מיי' פ"ו מהל' שכנים הלכה יד , טור ושו"ע חו"מ סי' קסט סעיף ב:

סט ג ד מיי' פ"כא מהל' מכירה הלכה ז , טור ושו"ע חו"מ סי' ריז סעיף א:

ע ה ו מיי' פ"כא מהל' מכירה הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' ריז סעיף ב:

עא ז ח מיי' פ"כא מהל' מכירה הלכה ח , טור ושו"ע חו"מ סי' ריז סעיף ג:

עב ט מיי' פ"יג מהל' נזקי ממון הלכה כז , סמג עשין סו , טור ושו"ע חו"מ סי' שעז:

עג י (מיי' פ"כא מהל' מכירה הלכה ט) , ומיי' פ"ג מהל' מתנות עניים הלכה ג , סמ"ג עשין פב , (טור ושו"ע חו"מ סי' ריז סעיף ד):

עד כ מיי' פ"כא מהל' מכירה הלכה ט , ומיי' פ"ג מהל' מתנות עניים הלכה ג , ומיי' פ"יג מהל' נזקי ממון הלכה כז , טור ושו"ע חו"מ סי' ריז סעיף ד:

עה ל מיי' פ"כא מהל' מכירה הלכה י ועיין בהשגות , ומיי' פ"ה מהל' מלכים הלכה ג , (טוש"ע שם):

עו מ מיי' פ"כא מהל' מכירה הלכה י:

עז נ מיי' פ"כא מהל' מכירה הלכה יא , טור ושו"ע חו"מ סי' ריז סעיף ד:

דף ק עמוד אעריכה

עח א ב מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה יג , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' קצב סעיף ז:

עט ג ד מיי' פ"א מהל' מכירה הלכה יד , וסמג שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קצב סעיף ז וכגי' שנייה שהביא הרשב"ם:

פ ה ו ז מיי' פ"כא מהל' מכירה הלכה ט , סמג עשין שם , טור ושו"ע חו"מ סי' ריז סעיף ד:

דף ק עמוד בעריכה

פא א מיי' פ"ח מהל' רוצח ושמירת נפש הלכה ה:

פב ב מיי' פ"ה מהל' מלכים הלכה ג:

פג ג מיי' פ"כד מהל' מכירה הלכה יז , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ריז סעיף ז , וטור ושו"ע יו"ד סי' שסו סעיף א:

פד ד מיי' פ"יב מהל' אבל הלכה ד , סמג עשין מד"ס ב , טור י"ד סי' שעו , [ וברב אלפס מ"ק פ"ג דף רצו ]:

פה ה ו ז ח ט מיי' פ"יב מהל' אבל הלכה ד:

פו י מיי' פ"כא מהל' מכירה הלכה ו , סמ"ג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ריז סעיף ו:

דף קא עמוד אעריכה

פז א מיי' פ"ו מהל' טומאת מת הלכה ט וע"ש:

דף קא עמוד בעריכה

פח א מיי' פ"ט מהל' טומאת מת הלכה ג:

דף קב עמוד אעריכה

פט א מיי' פ"ט מהל' טומאת מת הלכה ג:

צ ב מיי' פ"ט מהל' טומאת מת הלכה א: