פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

המוכר קברו, ודרך קברו, מקום מעמדו, ומקום הספדו -- באים בני המשפחה וקוברין אותו בעל כרחו של לוקח ומחזירין את דמיו.

סעיף בעריכה

אשה שירשה קבר ממשפחתה נקברת בתוכו היא אבל לא יוצאי ירכה אלא אם כן ראתה אותם בחייה.

סעיף געריכה

אביה אומר "תקבר" אצלי ובעלה אומר "תקבר אצלי" -- תקבר אצל בעלה. ויש גורסין תקבר אצל אביה.

ואם יש לה בנים ואומרת "אצל בני" -- קוברין אותה אצל בניה.

סעיף דעריכה

אביה אומר "לא תקבר אצלי" ובעלה אומר "לא תקבר אצלי" -- קוברים אותה אצל בעלה.