שולחן ערוך יורה דעה שסו א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

המוכר קברו, ודרך קברו, מקום מעמדו, ומקום הספדו -- באים בני המשפחה וקוברין אותו בעל כרחו של לוקח ומחזירין את דמיו.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) המוכר קברו כו'. עי' בח"מ ס"ס רי"ז:

(ב) באים בני המשפחה כו'. שגנאי להם שבני המשפחה לא יהיו קבורים במקום אחד כמנהגם ואע"ג דמי שצוה שאל יספידוהו שומעין לו כדלעיל סי' שד"מ סעיף י' שאני התם דאמר כן בשעת מיתה אבל הכא זוזי אנסוהו א"נ התם לדידיה לחוד אבל הכא מקום הספדו יורשיו ובני משפחתו נספדים שם ואיכא פגם שלהן:באר היטב

(א) המשפחה: שגנאי הוא להם שבני המשפחה לא יהיו קבורים במקום אחד כמנהגם. ש"ך (ואע"ג דמי שצוה שלא יספידוהו שומעין לו שאני התם דאמר כן בשעת מיתה אבל הכא זוזי אנסוהו. א"נ התם לדידיה לחוד אבל הכא מקום הספדו יורשיו ובני ביתו נספדים שם ואיכא פגם שלהן ועי' בתוס' פרק יש בכור דף נ"ב ד"ה באין בני משפחה).

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש