ובחרת בחיים

ערך וההדיר: נתנאל חבה, מהדורה שלישית אייר תשע"ט.

הטקסט בספר זה הושלם
הטקסט בספר זה הושלם
ובחרת בחיים
סובב הולך ע"ד מאור הגולה רש"י על התורה ורבותינו בעלי התוספות והרא"ם זלה"ה והחונים עליהם . הבאים אחריהם . שעמדו על דבריהם . מה עצמו ראשיהם . ואנא כאצבעיתא בקירא לסברא מה אומר עליהם . אין בידנו כי אם פירורין שאין בהם כזית חיים הם למוצאיהם . מיני קטניות כי נרפים הם . למען ילמדו קטני בני ישראל בשבתות ה' שמצויים בבתיהם . וזכותם תהא עומדת לכל בני ישראל למען ייטב להם . ואליך ה' נשאתי את עיני כעיני העבדים אל יד אדוניהם . וירשו בית יעקב את מורשיהם . ושלח נא משיח צדקנו אשר יצא לפניהם . ואשר יבא לפניהם . אכי"ר פי המדבר . קטן המחבר.  ברוב עז ושלום

הצעיר

חיים פאלאג'י

תוכןעריכה

אר'ש קדמ'ת

בראשיתנחלך לךויראחיי שרהתולדותויצאוישלחוישבמקץויגשויחי

שמותואראבאבשלחיתרומשפטיםתרומהתצוהכי תשאויקהלפקודי

ויקראצושמיניתזריעמצרעאחרי מותקדושיםאמורבהרבחקתי

במדברנשאבהעלותךשלח לךקרחחוקתבלקפינחסמטותמסעי

דבריםואתחנןעקבראהשופטיםכי תצאכי תבואנצביםוילךהאזינווזאת הברכה

המחברים על רש"י ז"ל ומפרשיו ע"ס א"בדרוש להספד מבן המחברמפתח למצוא דברי חפץ

סריקותעריכה

  ובחרת בחיים, רכסים תשעו   באתר היברובוקס

  ובחרת בחיים, אזמיר ה'תרל"ד   באתר היברובוקס