עין משפט ונר מצוה/יבמות/פרק ה

דף נ עמוד אעריכה

א א מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה יד , טור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף ג:

ב ב מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה יד , טור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף ו:

ג ג מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה יד , טור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף יב:

ד ד מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה ד , טור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף ב:

ה ה מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה ז , טור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף ט וסעיף י:

ו ו מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה ז , טור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף יד:

דף נ עמוד בעריכה

ז א מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה יד , טור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף ו:

ח ב מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה ו , טור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף ז:

ט ג מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף ח:

י ד מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה ו , טור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף ז:

יא ה מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה טו , טור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף א וסעיף ה:

יב ו טור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף י:

יג ז טור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף יא:

יד ח טור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף י:

טו ט טור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף יג:

טז י מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה ט , טור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף יד:

יז כ מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה ז , טור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף א:

יח ל מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה ב , טור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף ב:

יט מ נ מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה ט , טור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף יד:

דף נא עמוד אעריכה

כ א מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה טו , טור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף ג וסעיף ד:

כא ב מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה טו , וטור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף ו:

דף נב עמוד אעריכה

כב א ב ג מיי' פ"א מהל' יבום הלכה א , ומיי' פ"ב מהל' יבום הלכה א והלכה ב , סמג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קסו סעיף ב:

כג ד ה ו מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה כא והלכה כב , ומיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה יד , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' כו סעיף ד:

כד ז ח מיי' פ"ו מהל' גירושין הלכה כו , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קמא סעיף סז:

כה ט מיי' פ"כה מהל' סנהדרין הלכה ה , סמג לאוין רח , טור ושו"ע חו"מ סי' ח סעיף ה:

כו י מיי' פ"א מהל' טוען ונטען הלכה ה , טור ושו"ע חו"מ סי' פז סעיף ט:

כז כ מיי' פ"כא מהל' איסורי ביאה הלכה טו , סמג לאוין קפו:

כח ל מיי' פ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה יב:

כט מ מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה א , סמג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קסו סעיף ב:

ל נ מיי' פ"ג מהל' אישות הלכה ג , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לב סעיף א וסעיף ב:

לא ס מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה לב:

לב ע מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה א , סמג עשין נא ועשה נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף א:

לג פ מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה א , סמג לאוין קכג , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף א:

לד צ מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה ו , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלב סעיף א:

דף נב עמוד בעריכה

לה א ב מיי' פ"ג מהל' גירושין הלכה ו , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קלב סעיף ב:

לו ג מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה ד , סמג עשין נא ועשה נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף טו:

לז ד ה מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה א , טור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף א:

לח ו ז מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה טו , טור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף יג:

לט ח מיי' פ"ב מהל' זכיה ומתנה הלכה יג , סמג עשין פב , טור ושו"ע חו"מ סי' ערה סעיף כה:

מ ט מיי' שם , טור ושו"ע חו"מ סי' ערה סעיף כו:

מא י טור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף יד:

דף נג עמוד אעריכה

מב א מיי' פ"ד מהל' יבום הלכה כד , סמג עשין נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסט סעיף נ:

מג ב מיי' פ"ו מהל' אישות הלכה ב , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף ב:

מד ג מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה יד , טור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף יב:

מה ד מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה יא , טור ושו"ע אה"ע סי' קע סעיף ה:

מו ה מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה יב , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מד סעיף ו: