שולחן ערוך אבן העזר קלב א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אמר לסופר: כתוב גט לארוסתי, לכשאכניסנה אגרשנה, וכנסה וגירשה בו, הוי גט, כיון שבידו לגרשה עתה. במה דברים אמורים, שכתב בו זמן הנתינה, אבל אם כתב בו זמן הכתיבה, פסול:

מפרשים

בית שמואל

(א) בד"א שכתב בו זמן הנתינה:    ולא הוי גט מאוחר כיון דאינו נותן לידה עד אותו יום מיהו מתוספות דף פ' משמע אף בכה"ג הוי גט מאוחר דהא מביאים ראיה שם מדין זה דמאוחר כשר ואפשר ליישב קצת ועיין שם, ועיין בסימן קכ"ז מ"ש בשם המגיד ועיין סוף סימן קל"ו ומשמע מלשון המחבר לכתחילה אין מגרשין בגט כזה ועיין ב"ח, ואם נכתב בגט ארוסה ומגרש אחר הנישואין עיין סימן קכ"ו:

(ב) פסול:    הטעם מבואר בש"ס שמא יאמרו גיטה קודם לבנה וגרע טפי מגט ישן דשם אינו אלא יחוד אחר הגט מ"ה אם גירש בו תנשא אבל כאן בעל אותה אחר הגט לא תנשא מיהו נראה לא תצא כשאר פסולים דרבנן, ולכאורה קשה למה לי הטעם גיטה קודם לבנה ת"ל הוא גט מוקדם וב"ח כתב בק"א משום גט קודם לבנה תצא אנ"ל כמ"ש וכן משמע בב"י רס"ז דלא תצא ובדרישה תירץ דנ"מ אם שולח ע"י שליח ולקמן סי' קמ"ח יתבאר בס"ד:

ט"ז

באר היטב

(א) הנתינה:    ולכתחלה אין מגרשין בגט כזה עיין ח"מ ב"ש.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש