שולחן ערוך אבן העזר קע ה


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

כשבאים להוציאה, למאן דאמר חליצה פסולה צריכה לחזור על כל האחים, בשני יבמים ויבמה אחת צריכה חליצה מכל אחד ואחד. ויש מי שאומר, דהוא הדין ביבם אחד ושתי יבמות, ונתן גט לשתיהן, שצריך לחלוץ לשתיהן. ולמאן דאמר חליצה פסולה אינה צריכה לחזור על כל האחים, אפילו בשני יבמים ויבמה אחת, די בחליצה אחת.

הגה: ולזה הסכים הרא"ש ז"ל. והא דחליצה פסולה צריכה לחזור, היינו שהיתה זקוקה לגמרי, ונפסלה, שנקלשה הזיקה. אבל חליצה פסולה מעיקרא, אינה צריכה לחזור:

מפרשים

 

בית שמואל

(ג) ויש מי שאומר:    מקור דין זה נובע מסוגיא ר"פ ד' אחים דאיתא שם בעלת מאמר ובעלת גט כי הדדי נינהו ופרש"י שחליצת א' מהן פוטרת חברתה כיון שהן שוין דבעלת מאמר צריכה נמי גט וכתבו תוספות והרא"ש דאתי' סוגי' זו כשמואל ואליבי' תירוץ הראשון בסוגי' הקודמות לזו ובג' אחיות הנופלות לפני ב' האחים זו אחר זו דס"ל לשמואל א' חולץ לאחת והשני לשניה ולשלישית חולץ א' מהם אף על פי שהיא חליצה פסולה א"צ לחזור על כל האחים ולפי תירוץ זה אין חילוק בין היבמה ובין צרתה א"כ נשמע נמי בצרתה אם שניהם שוין פוטרת א' לחברתה כשם שיבמה שלישית נפטרה בחליצה א' אעפ"י שאסורה עליו משום אחות חלוצתו מ"מ פוטר כיון שאחיו ג"כ שוה לו באיסור ש"מ כל ששוים פוטר זא"ז ולרב כשם דס"ל דשלישית צריכה חליצה מכל א' כן ה"נ אם נתן גט לשתי יבמות צריכה כל אחת חליצה ורש"י לא פירש בסוגי' זו תלי' בפלוגתת רב ושמואל הנ"ל מזה דייק הטור דס"ל לרש"י בשתי יבמות עדיף אף לרב א"צ חליצה כל אחת וכן משמע מדבריו ר"פ ר"ג מאמר בזו ומאמר בזו ע"ש ולזה נתכוון הטור מ"ש בדין זה בשם רש"י דחולק על יש מי שאומר שהבי' כאן וא"צ דחיק' הב"ח ע"ש, והנה בסמוך סעיף ז' הבי' ג"כ דיעה זו בשם יש מי שאומר ותימ' עליו אף דיש לדייק מרש"י כהנ"ל מ"מ מדברי תו' והרא"ש משמע דאתי' כשמואל אבל לרב לא עדיף חליצה פסולה זו בשתי יבמות מחליצה פסולה שני יבמים וצריכים כולם חליצה וכן הוא לדעת רש"י שהבי' הרא"ש וגם למ"ש בסעיף י"ט מבואר אף להרמב"ם ס"ל כן ושם נתבאר בס"ד:

(ד) והא דחליצה פסולה:    כ"כ בד"מ בשם א"ז, וכבר כתבתי כן בשם תוס' ועיין בת"ה סימן רכ"ה קטנה שחלצה בטעות אחר שהגדילה א"צ לחזור על כל האחים דחליצת קטנה אינה חליצה כלל וכו' ש"מ כל מה דאינה חליצה מדאורייתא לא קלשה הזיקה וא"צ לחזור ע"כ האחים:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש