ביאור:בבלי ראש השנה דף לה

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.זרעים: ברכות
מועד: שבת עירובין פסחים יומא סוכה ביצה ראש השנה תענית מגילה מועד קטן חגיגה
נשים: יבמות כתובות נדרים נזיר סוטה גיטין קידושין
נזיקין: בבא קמא בבא מציעא בבא בתרא סנהדרין מכות שבועות ע"ז הוריות
קדשים: זבחים מנחות חולין בכורות ערכין תמורה כריתות מעילה תמיד
טהרות: נידה


מסכת ראש השנה: ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל לא לב לג לד לה | למהדורה הרגילה


עמוד א (דלג לעמוד ב)

כי סליק רבי אבא מימי [1], פירשה: מודים חכמים לרבן גמליאל בברכות של ראש השנה ושל יום הכפורים [2], ו'הלכה מכלל דפליגי' - בברכות דכל השנה.

איני! והאמר רבי חנה ציפוראה אמר רבי יוחנן: הלכה כרבן גמליאל בברכות של ראש השנה ושל יום הכפורים!

אלא אמר רב נחמן בר יצחק: מאן מודים [3]? רבי מאיר; והלכה מכלל דפליגי [4] - רבנן [5], דתניא: ברכות של ראש השנה ושל יום הכפורים - שליח ציבור מוציא הרבים ידי חובתן, דברי רבי מאיר; וחכמים אומרים: כשם ששליח צבור חייב כך כל יחיד ויחיד חייב.

מאי שנא הני?

אילימא משום דנפישי קראי [6] - והאמר רב חננאל אמר רב: כיון שאמר 'ובתורתך כתוב לאמר' [7] שוב אינו צריך [8]!

אלא משום דאוושי ברכות [9]. [10]

גופא: אמר רב חננאל אמר רב: כיון שאמר 'ובתורתך כתוב לאמר' - שוב אינו צריך. סבור מינה: הני מילי ביחיד, אבל בצבור - לא.

אתמר אמר רבי יהושע בן לוי: אחד יחיד אחד צבור: כיון שאמר 'ובתורתך כתוב לאמר' שוב אינו צריך.

אמר רבי אלעזר: לעולם יסדיר אדם תפלתו ואחר כך יתפלל.

אמר רבי אבא: מסתברא מילתיה דרבי אלעזר בברכות של ראש השנה ושל יום הכפורים ושל פרקים, אבל דכל השנה - לא.

איני! והא רב יהודה מסדר צלותיה ומצלי!

שאני רב יהודה: כיון דמתלתין יומין לתלתין יומין [11] הוה מצלי - כפרקים דמי.

אמר רב אחא בר עוירא אמר רבי שמעון חסידא: פוטר היה רבן גמליאל אפילו עם שבשדות [12]; ולא מיבעיא הני דקיימי הכא, אדרבה: הני אניסי הני לא אניסי, דתני אבא בריה דרב בנימין בר חייא: עם שאחורי כהנים אינן בכלל ברכה [13]!

אלא כי אתא רבין אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי שמעון חסידא: לא פטר רבן גמליאל אלא עם שבשדות; מאי טעמא? משום דאניסי במלאכה, אבל בעיר - לא [14]!

הדרן עלך יום טוב וסליקא לה מסכת ראש השנה

הערותעריכה

 1. ^ שהפליג בספינה לים וחזר
 2. ^ לקמן מפרש מאי שנא הני
 3. ^ לו בברכות של ראש השנה ויום הכפורים
 4. ^ דקאמר רבי יוחנן 'הלכה כרבן [גמליאל] בהך', דמשמע מכלל דעמדו במחלוקתן
 5. ^ שאר החכמים חוץ מרבי מאיר
 6. ^ דאיכא דמוספי ראש השנה וראש חודש ומלכיות וזכרונות ושופרות
 7. ^ כלומר כיון שאמר 'נעשה ונקריב לפניך כמצות רצונך כמו שכתבת עלינו בתורתך'
 8. ^ לומר מקראות המוספין
 9. ^ שהרי כאן תשע וארוכות ומטעות דאין הכל בקיאין בהן
 10. ^ ורבותי מפרשין להא דרב חננאל במלכיות וזכרונות ושופרות; וקשיא לי: הא דלא כרבנן ולא כרבי יוחנן בן נורי, דתנן (לעיל דף לב,א) אין פוחתין מעשרה מלכיות וכו'.
 11. ^ שהיה מחזר תלמודו כל שלשים יום
 12. ^ ששליח צבור מוציאם
 13. ^ ואף על פי שעם שבשדות בכלל ברכה - הני דמצו למיתי קמי כהנים ויפנו כהנים אליהם ויברכום והם לא באו - אינן בכלל ברכה
 14. ^ משום דלא אניסי ויכולין להסדיר תפילתן