שולחן ערוך אורח חיים ג יב


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז מגן אברהם באר היטיב משנה ברורה כף החיים

שולחן ערוך

יפנה כבבצניעות בלילה כמו ביום:

מפרשים

טורי זהב - מגן דוד

(יא) כמו ביום — פירש רש"י, לענין פירועו טפח וטפחיים מיושב, עכ"ל. בא למעט לענין ריחוק מקום, כההיא דאיתא שם: רבא ביממא הוה אזיל עד מיל, ובליליא אמר לשמעיה: פנו לי דוכתא ברחובה דמתא. רב אשי אמר: אפילו תימא "במקום", צריך להתרחק בלילה, כגון בקרן זוית, פירש רש"י: אם יש קרן זוית סמוך, צריך להסתלק שם אף בלילה.

מגן אברהם

(יב) בלילה — פירוש, שלא יגלה עצמו יותר מביום. אבל אין צריך להתרחק. ואם אין שם אדם, מפנה ברחוב, אבל לא בפני עכו"ם (ע"ז דף מ"ז). וכל זה לפנות, אבל להשתין מותר אפילו ביום בפני רבים, אם צריך לכך, משום דאיכא סכנה. ואיתתא לא תקום להדיא בפני תינוק, אבל לצדדין לית לן בה (בכורות מ"ד).

באר היטב

(יב) בצניעות בלילה — רוצה לומר, שלא יגלה עצמו יותר מביום, אבל א"צ להתרחק, ואם אין שם אדם מפנה ברחוב, אבל לא בפני עובד כוכבים, ע״א דף מ״ז. וכל זה לפנות, אבל להשתין מותר אפילו ביום בפני רבים אם צריך לכך, משום דאיכא סכנה. ואיתתא לא תקום בפני תינוק, אבל מצדדין לית לן בה, בכורות דף מ״ד. מ״א:

משנה ברורה

(כב) בצניעות בלילה – רוצה לומר, שלא יגלה עצמו יותר מביום, ולא יגלה עצמו עד שישב וכהאי גוונא, כי לפניו יתברך חשיכה כאורה. אבל אין צריך להתרחק. ואם אין שם אדם, מפנה ברחוב, ורק שיזהר שלא יהיה במקום הילוך בני אדם, כדי שלא יטנפו בני אדם על ידו. אבל אם יש שם אדם, אפילו נכרי, אסור לפנות בפניו. וכל זה לפנות, אבל להשתין מותר אפילו ביום בפני רבים, אם צריך לכך שאין לו מקום; ואפילו בפני אשה, משום דאיכא סכנתא אם יעמיד עצמו. ואשה לא תעמוד להשתין אפילו נגד פניו של תינוק, משום דאיכא חציפותא. אבל לצדדין, שאינה משתנת ממש נגד פניו, לית לן בה.

כף החיים

(לו) סעיף י"ב: יפנה בצניעות בלילה וכו' — פירוש, שלא יגלה עצמו יותר מביום. ואם אין שם אדם, יפנה ברחוב, אבל לא בפני עכו"ם. מג"א ס"ק י"ב. ר"ז ס"ק י"ח.

ואפילו יש לו קרן זוית אין צריך לילך לשם, עטרת זהב. חיי עולם על ט"ז ס"ק י'. וכן פירש אשל אברהם ס"ק י"ב כוותיה, מגן אברהם, דכרבא קיימא לן ולא כרב אשי. ועיין משבצות זהב ס"ק י'.

והנה מזרח ומערב נמי אסור בלילה כמו ביום, כחשכה כאורה לפני ה'. אשל אברהם שם. וכל זה לפנות, אבל להשתין מותר אפילו ביום בפני רבים אם צריך לכך, משום דאיכא סכנה. מג"א שם. ר"ז שם. קיצור שולחן ערוך שם אות ב'. בן איש חי שם אות ח'. ומכל מקום יש לו להסתלק לצדדין. קיצור שולחן ערוך שם, בן איש חי שם. ואם אין לו מקום, אפילו בפני אשה מותר. חיי אדם כלל ג' אות א'. ואשה לא תיקום להדיא בפני תינוק, אבל לצדדין לית לן בה. מג"א שם. ר"ז אות י"ט. רוח חיים אות ד'. יפה ללב ח"ג אותיות ג' וד'. בן איש חי שם.===ברכי יוסף ===