שולחן ערוך אורח חיים ג ח


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז מגן אברהם באר היטב משנה ברורה כף החיים

שולחן ערוך

כשנפנה בשדה, אם הוא אחורי הגדר – טויפנה מיד ובבקעה, יתרחק עד מקום שלא יוכל חבירו לראות טזפירועו.

מפרשים

טורי זהב - מגן דוד

(ז) לראות פירועו — פירוש, גילוי שלו. ומוכח בגמרא דאם אינו רואה פירועו, אפילו שומע קול עיטוש שלו שרי.

מגן אברהם

באר היטב

(ז) בשדה — הוא הדין אם הוא נפנה בבית אחורי כותל יוכל לפנות, אף על פי שחבירו שומע העיטוש. ע״ת:

(ח) פירועו — אפילו שומע קול עיטוש שלו:

משנה ברורה

(טו) יפנה מיד – דהא אין חבירו רואה את פירועו, וכן בחצר אחורי כותל הבית. ואף על פי שחבירו שומע קול עיטושו שלמטה, אין בכך כלום, שבהשמעת קול עיטוש שלמטה אין בו איסור משום צניעות, אלא שהיא חרפה ובושה לבני אדם, ומי שאינו מקפיד אינו מקפיד.

(טז) פירועו – רוצה לומר גילויו, מה שמגלה מבשרו מלפניו או מלאחריו. ואף על פי שרואה את גופו ושומע קול עיטוש שלו, שרי.

כף החיים

(יז) סעיף ח': כשנפנה בשדה וכו' — והוא הדין אם נפנה בבית אחורי הכותל יכול לפנות אף על פי שחבירו שומע העיטוש, עו"ת אות יו"ד בכל שכן על גמרא ברכות דף ס"ב ע"א. שערי תשובה אות ח'. ר"ז אות י"ב ובמהדורא תניינא אות ג'. בן איש חי שם אות ז'. ודלא כלבוש דמדמע דמחלק בין שדה לעיר. שערי תשובה שם.

(יח) שם: ובבקעה יתרחק עד מקום וכו' לראות פירועו — פירוש, גילוי שלו, מה שמגלה מבשרו בשעה שנפנה, ואף על פי שחבירו שומע קול עיטושו של מטה אפילו הכי אין בכך כלום, כיוון שאינו רואה פירועו. ט"ז ס"ק ז', ר"ז שם.

ואין צריך להתרחק יותר עד שלא יראנו חבירו, אלא אף על פי שרואהו מרחוק אין בכך כלום כיוון שאין רואה פירועו. ר"ז במהדורא תניינא שם. בן איש חי שם.===ברכי יוסף ===