שולחן ערוך אורח חיים ג ח


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

כשנפנה בשדהיז, אם הוא אחורי הגדר – יפנה מידטו; ובבקעה, יתרחק עד מקום שלא יוכל חבירו לראות פירועוזחדטז.

מפרשים

 

(י) כשנפנה בשדהשם בגמרא סב.
 

(ז) לראות פירועו — פירוש, גילוי שלו. ומוכח בגמרא דאם אינו רואה פירועו, אפילו שומע קול עיטוש שלו שרי.
 

כשנפנה — כרב אשי. ובאחורי הגדר על כרחך סבירא ליה כעולא, מדמשני הברייתא שניה, ולא סבירא ליה דהקלו בטהרות, וברייתא ראשונה עדיין קשה, וצריך לומר על כרחך כעולא.

ובבקעה — כאיסי, וכר"א דמפרש דבריו, מה שאין כן ברישא. רי"ף ורא"ש. ואתיא ברייתא ראשונה כשניהן.
 

ד

לראות פרועו עמ"ש הרב שמלה חדשה דף ק"י ע"ב:
 

(ז) בשדה — הוא הדין אם הוא נפנה בבית אחורי כותל יוכל לפנות, אף על פי שחבירו שומע העיטוש. ע״ת:

(ח) פירועו — אפילו שומע קול עיטוש שלו:
 

(ד) פירועו — עיין באר היטב. ובכור שור דף ק"י כתב, שדעת האחרונים, כל שאינו רואה פירועו, אף על גב דרואה גופו ושומע עיטושו שרי, כדמשמע בגמרא גבי שומרי טהרות, דלא כלבוש דמשמע דמחלק בין שדה לעיר, עיין שם:
 

(טו) יפנה מיד – דהא אין חבירו רואה את פירועו, וכן בחצר אחורי כותל הבית. ואף על פי שחבירו שומע קול עיטושו שלמטה, אין בכך כלום, שבהשמעת קול עיטוש שלמטה אין בו איסור משום צניעות, אלא שהיא חרפה ובושה לבני אדם, ומי שאינו מקפיד אינו מקפיד.

(טז) פירועו – רוצה לומר גילויו, מה שמגלה מבשרו מלפניו או מלאחריו. ואף על פי שרואה את גופו ושומע קול עיטוש שלו, שרי.
 

(יז) סעיף ח': כשנפנה בשדה וכו' — והוא הדין אם נפנה בבית אחורי הכותל יכול לפנות אף על פי שחבירו שומע העיטוש, עו"ת אות יו"ד בכל שכן על גמרא ברכות דף ס"ב ע"א. שערי תשובה אות ח'. ר"ז אות י"ב ובמהדורא תניינא אות ג'. בן איש חי שם אות ז'. ודלא כלבוש דמדמע דמחלק בין שדה לעיר. שערי תשובה שם.

(יח) שם: ובבקעה יתרחק עד מקום וכו' לראות פירועו — פירוש, גילוי שלו, מה שמגלה מבשרו בשעה שנפנה, ואף על פי שחבירו שומע קול עיטושו של מטה אפילו הכי אין בכך כלום, כיוון שאינו רואה פירועו. ט"ז ס"ק ז', ר"ז שם.

ואין צריך להתרחק יותר עד שלא יראנו חבירו, אלא אף על פי שרואהו מרחוק אין בכך כלום כיוון שאין רואה פירועו. ר"ז במהדורא תניינא שם. בן איש חי שם.

פירושים נוספים