עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק יט

דף קל עמוד א

עריכה

א א מיי' פ"ב מהל' מילה הלכה ו', סמ"ג עשין כח, טור ושו"ע או"ח סי' של"א סעיף ו', וטור ושו"ע יו"ד סי' רס"ו סעיף ב':

ב ב טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ה סעיף י"ב:

ג ג מיי' פכ"ב מהל' איסורי ביאה הלכה י"ח, סמג לאוין קכד:

דף קל עמוד ב

עריכה

ד א מיי' פ"ב מהל' מילה הלכה ו', סמ"ג עשין כח, טור ושו"ע או"ח סי' של"א סעיף ו', טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ו סעיף ב':

ה ב מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה י"ח, סמ"ג עשין מדרבנן א, טור ושו"ע או"ח סי' שע"ב סעיף א':

ו ג מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה ט"ו, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שפ"ח:

ז ד מיי' פי"ז מהל' שבת הלכה י"ז, סמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' שס"ג סעיף כ"ו:


דף קלב עמוד ב

עריכה

ח א מיי' פ"א מהל' מילה הלכה ט', ומיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה ה', סמ"ג עשין כח, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ו סעיף א':

ט ב מיי' פ"א מהל' מילה הלכה ט', סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ו סעיף ב':

דף קלג עמוד א

עריכה

י א מיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה א', סמג לאוין שסב:

יא ב מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ו':

יב ג מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה י"ח, סמג עשין רכג[1]:

יג ד מיי' פ"ב מהל' מילה הלכה ו', סמ"ג עשין כח, טור ושו"ע או"ח סי' של"א סעיף א', טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ו סעיף ב':

יד ה מיי' פ"ב מהל' מילה הלכה ז', סמג שם, וטור ושו"ע או"ח סי' של"א סעיף ז', וטור ושו"ע יו"ד סי' רס"ו סעיף ג':

דף קלג עמוד ב

עריכה

טו א מיי' פ"ב מהל' מילה הלכה ד' והלכה ו, טור ושו"ע או"ח סי' של"א סעיף ב', וטור ושו"ע יו"ד סי' רס"ו סעיף ב':

טז ב מיי' פ"ז מהל' ס"ת הלכה ד', ומיי' פ"ז מהל' לולב הלכה ו', סמ"ג עשין כח ולאוין שסד, טור ושו"ע או"ח סי' תרנ"ו:

יז ג מיי' פ"א מהל' דעות הלכה ו':

יח ד מיי' פ"ג מהל' קידוש החדש הלכה ד':

יט ה מיי' פ"ה מהל' תמידין ומוספין הלכה ד', סמג עשין קצ:

כ ו מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה ט':

כא ז מיי' פ"ב מהל' מילה הלכה ב', סמ"ג עשין כח, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ד סעיף ג':

כב ח טור ושו"ע או"ח סי' ד' סעיף כ':

דף קלד עמוד א

עריכה

כג א מיי' פ"ב מהל' מילה הלכה י', סמ"ג עשין כח, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ו סעיף ו':

כד ב ג מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה י"ז, סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תק"י סעיף ג', [ וברב אלפס ביצה פ"ב קצג: ע"ש, וברא"ש שם סי' כג ]:

כה ד טור ושו"ע או"ח סי' תק"י סעיף ה':

כו ה טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ד סעיף ג' בהג"ה:

כז ו ז מיי' פ"א מהל' מילה הלכה י"ז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ג סעיף א':

דף קלד עמוד ב

עריכה

כח א מיי' פ"ב מהל' מילה הלכה ח', ומיי' פ"ב מהל' שבת הלכה י"ד, סמ"ג עשין כח, טור ושו"ע או"ח סי' של"א סעיף ט':

כט ב ג מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה כ"ו, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף כ"ב:

ל ד ה מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף כ"ג:

דף קלה עמוד א

עריכה

לא א ב ג מיי' פ"א מהל' מילה הלכה י"א, סמ"ג עשין כח, טור ושו"ע או"ח סי' של"א סעיף ה', וטור ושו"ע יו"ד סי' רס"ו סעיף ח' וסעיף י:

לב ד מיי' פ"א מהל' מילה הלכה א', סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ג סעיף ד':

לג ה מיי' וסמג שם, ומיי' פי"ד מהל' איסורי ביאה הלכה ה', טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ח סעיף א':

לד ו מיי' פ"א מהל' מילה הלכה י"ד, ומיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ל סעיף ז' וסעיף ח, וטור ושו"ע יו"ד סי' רס"ו סעיף י"א בהג"ה:

דף קלה עמוד ב

עריכה

לה א מיי' פ"א מהל' מילה הלכה י"א, טור ושו"ע או"ח סי' של"א סעיף ה', וטור ושו"ע יו"ד סי' רס"ו סעיף י':

לו ב מיי' פ"א מהל' מילה הלכה ז', סמג עשין כז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ב סעיף ג', וטור ושו"ע יו"ד סי' רס"ו סעיף י':

לז ג ד מיי' פ"א מהל' מילה הלכה ד' והלכה ה, סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף א':

לח ה מיי' פ"א מהל' מילה הלכה י"ג, ומיי' פ"א מהל' יבום וחליצה הלכה כ"ב, ומיי' פ"ב מהל' רוצח ושמירת נפש הלכה ו', ומיי' פ"א מהל' אבל הלכה ו', סמג עשין נא ועשין דרבנן ב, טור ושו"ע יו"ד סי' ש"מ סעיף ל', וטור ושו"ע יו"ד סי' שע"ג סעיף ד', וטור ושו"ע יו"ד סי' שע"ח סעיף ו', וטור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ו סעיף ד':

לט ו מיי' פ"ד מהל' מאכלות אסורות הלכה ד', (ומיי' פ"ג מהל' איסורי מזבח הלכה ח'), סמג לאו עה ולאו קלג, עשין קעח:

דף קלו עמוד א

עריכה

מ א מיי' פ"א מהל' מילה הלכה י"ד, סמג עשין כא, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ו סעיף י"א בהג"ה:

מא ב ג ד מיי' פ"ב מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ו':

מב ה ו מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה א', סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ח סעיף ה':

מג ז מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ח סעיף ט':

מד ח ט מיי' פ"א מהל' יבום הלכה ה', סמג עשין כ, טור ושו"ע אה"ע סי' קנ"ו סעיף ד':

מה י מיי' פ"ד מהל' מאכלות אסורות הלכה ד', סמ"ג לאוין עה וקלג, טור ושו"ע יו"ד סי' ט"ו סעיף ב':

מו כ מיי' פ"א מהל' אבלות הלכה ז', סמג עשין מד"ס ב, טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ד סעיף ח', [ ברי"ף כאן, ובפ"ג דמו"ק דף רצ:, וכן ברא"ש כאן, והתם סי' לג ]:

דף קלו עמוד ב

עריכה

מז א מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה כ"א, סמג עשין נ, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ד סעיף ז':

מח ב מיי' פ"א מהל' ערכין הלכה ה':

דף קלז עמוד א

עריכה

מט א מיי' פ"ו מהל' פרה הלכה ב', סמג עשין רלב:

נ ב ג מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה ח':

נא ד מיי' פ"א מהל' מילה הלכה י"ב, סמ"ג עשין כח, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ו סעיף ח':

נב ה מיי' פ"א מהל' מילה הלכה ט"ז, סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ב סעיף ב':

נג ו ז מיי' פ"ב מהל' מילה הלכה ג' והלכה ה, סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ד סעיף ה' וסעיף ו:

דף קלז עמוד ב

עריכה

נד א מיי' פ"ב מהל' מילה הלכה ד', סמ"ג עשין כח, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ד סעיף ד':

נה ב מיי' פ"ב מהל' מילה הלכה ג', טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ד סעיף ה':

נו ג מיי' פ"ב מהל' מילה הלכה ה', טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ד סעיף ו':

נז ד מיי' פ"ג מהל' מילה הלכה א', סמ"ג עשין כח, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ה סעיף א':

נח ה מיי' פ"ג מהל' מילה הלכה ד', סמ"ג עשין כח, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ח סעיף ה':

נט ו מיי' פ"ג מהל' מילה הלכה ה', סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף י"ב:  1. ^ תיקנתי ע"פ דעתי. ובדפוס כתוב רנ"ג -- ויקיעורך