עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק יט

דף קל עמוד אעריכה

א א מיי' פ"ב מהל' מילה הלכה ו , סמ"ג עשין כח , טור ושו"ע או"ח סי' שלא סעיף ו , וטור ושו"ע יו"ד סי' רסו סעיף ב:

ב ב טור ושו"ע יו"ד סי' רסה סעיף יב:

ג ג מיי' פ"כב מהל' איסורי ביאה הלכה יח , סמג לאוין קכד:

דף קל עמוד בעריכה

ד א מיי' פ"ב מהל' מילה הלכה ו , סמ"ג עשין כח , טור ושו"ע או"ח סי' שלא סעיף ו , טור ושו"ע יו"ד סי' רסו סעיף ב:

ה ב מיי' פ"ג מהל' עירובין הלכה יח , סמ"ג עשין מדרבנן א , טור ושו"ע או"ח סי' שעב סעיף א:

ו ג מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה טו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שפח:

ז ד מיי' פ"יז מהל' שבת הלכה יז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שסג סעיף כו:


דף קלב עמוד בעריכה

ח א מיי' פ"א מהל' מילה הלכה ט , ומיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה ה , סמ"ג עשין כח , טור ושו"ע יו"ד סי' רסו סעיף א:

ט ב מיי' פ"א מהל' מילה הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רסו סעיף ב:

דף קלג עמוד אעריכה

י א מיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה א , סמג לאוין שסב:

יא ב מיי' פ"ג מהל' ציצית הלכה ו:

יב ג מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה יח , סמג עשין רכג[1]:

יג ד מיי' פ"ב מהל' מילה הלכה ו , סמ"ג עשין כח , טור ושו"ע או"ח סי' שלא סעיף א , טור ושו"ע יו"ד סי' רסו סעיף ב:

יד ה מיי' פ"ב מהל' מילה הלכה ז , סמג שם , וטור ושו"ע או"ח סי' שלא סעיף ז , וטור ושו"ע יו"ד סי' רסו סעיף ג:

דף קלג עמוד בעריכה

טו א מיי' פ"ב מהל' מילה הלכה ד והלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' שלא סעיף ב , וטור ושו"ע יו"ד סי' רסו סעיף ב:

טז ב מיי' פ"ז מהל' ס"ת הלכה ד , ומיי' פ"ז מהל' לולב הלכה ו , סמ"ג עשין כח ולאוין שסד , טור ושו"ע או"ח סי' תרנו:

יז ג מיי' פ"א מהל' דעות הלכה ו:

יח ד מיי' פ"ג מהל' קידוש החדש הלכה ד:

יט ה מיי' פ"ה מהל' תמידין ומוספין הלכה ד , סמג עשין קצ:

כ ו מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה ט:

כא ז מיי' פ"ב מהל' מילה הלכה ב , סמ"ג עשין כח , טור ושו"ע יו"ד סי' רסד סעיף ג:

כב ח טור ושו"ע או"ח סי' ד סעיף כ:

דף קלד עמוד אעריכה

כג א מיי' פ"ב מהל' מילה הלכה י , סמ"ג עשין כח , טור ושו"ע יו"ד סי' רסו סעיף ו:

כד ב ג מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה יז , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקי סעיף ג , [ וברב אלפס ביצה פ"ב קצג: ע"ש , וברא"ש שם סי' כג ]:

כה ד טור ושו"ע או"ח סי' תקי סעיף ה:

כו ה טור ושו"ע יו"ד סי' רסד סעיף ג בהג"ה:

כז ו ז מיי' פ"א מהל' מילה הלכה יז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסג סעיף א:

דף קלד עמוד בעריכה

כח א מיי' פ"ב מהל' מילה הלכה ח , ומיי' פ"ב מהל' שבת הלכה יד , סמ"ג עשין כח , טור ושו"ע או"ח סי' שלא סעיף ט:

כט ב ג מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה כו , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף כב:

ל ד ה מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף כג:

דף קלה עמוד אעריכה

לא א ב ג מיי' פ"א מהל' מילה הלכה יא , סמ"ג עשין כח , טור ושו"ע או"ח סי' שלא סעיף ה , וטור ושו"ע יו"ד סי' רסו סעיף ח וסעיף י:

לב ד מיי' פ"א מהל' מילה הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רסג סעיף ד:

לג ה מיי' וסמג שם , ומיי' פ"יד מהל' איסורי ביאה הלכה ה , טור ושו"ע יו"ד סי' רסח סעיף א:

לד ו מיי' פ"א מהל' מילה הלכה יד , ומיי' פ"כה מהל' שבת הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' של סעיף ז וסעיף ח , וטור ושו"ע יו"ד סי' רסו סעיף יא בהג"ה:

דף קלה עמוד בעריכה

לה א מיי' פ"א מהל' מילה הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' שלא סעיף ה , וטור ושו"ע יו"ד סי' רסו סעיף י:

לו ב מיי' פ"א מהל' מילה הלכה ז , סמג עשין כז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסב סעיף ג , וטור ושו"ע יו"ד סי' רסו סעיף י:

לז ג ד מיי' פ"א מהל' מילה הלכה ד והלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף א:

לח ה מיי' פ"א מהל' מילה הלכה יג , ומיי' פ"א מהל' יבום וחליצה הלכה כב , ומיי' פ"ב מהל' רוצח ושמירת נפש הלכה ו , ומיי' פ"א מהל' אבל הלכה ו , סמג עשין נא ועשין דרבנן ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שמ סעיף ל , וטור ושו"ע יו"ד סי' שעג סעיף ד , וטור ושו"ע יו"ד סי' שעח סעיף ו , וטור ושו"ע אה"ע סי' קנו סעיף ד:

לט ו מיי' פ"ד מהל' מאכלות אסורות הלכה ד , (ומיי' פ"ג מהל' איסורי מזבח הלכה ח) , סמג לאו עה ולאו קלג , עשין קעח:

דף קלו עמוד אעריכה

מ א מיי' פ"א מהל' מילה הלכה יד , סמג עשין כא , טור ושו"ע יו"ד סי' רסו סעיף יא בהג"ה:

מא ב ג ד מיי' פ"ב מהל' שאר אבות הטומאות הלכה ו:

מב ה ו מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה א , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תצח סעיף ה:

מג ז מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תצח סעיף ט:

מד ח ט מיי' פ"א מהל' יבום הלכה ה , סמג עשין כ , טור ושו"ע אה"ע סי' קנו סעיף ד:

מה י מיי' פ"ד מהל' מאכלות אסורות הלכה ד , סמ"ג לאוין עה וקלג , טור ושו"ע יו"ד סי' טו סעיף ב:

מו כ מיי' פ"א מהל' אבלות הלכה ז , סמג עשין מד"ס ב , טור ושו"ע יו"ד סי' שעד סעיף ח , [ ברי"ף כאן , ובפ"ג דמו"ק דף רצ: , וכן ברא"ש כאן , והתם סי' לג ]:

דף קלו עמוד בעריכה

מז א מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה כא , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קסד סעיף ז:

מח ב מיי' פ"א מהל' ערכין הלכה ה:

דף קלז עמוד אעריכה

מט א מיי' פ"ו מהל' פרה הלכה ב , סמג עשין רלב:

נ ב ג מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה ח:

נא ד מיי' פ"א מהל' מילה הלכה יב , סמ"ג עשין כח , טור ושו"ע יו"ד סי' רסו סעיף ח:

נב ה מיי' פ"א מהל' מילה הלכה טז , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רסב סעיף ב:

נג ו ז מיי' פ"ב מהל' מילה הלכה ג והלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רסד סעיף ה וסעיף ו:

דף קלז עמוד בעריכה

נד א מיי' פ"ב מהל' מילה הלכה ד , סמ"ג עשין כח , טור ושו"ע יו"ד סי' רסד סעיף ד:

נה ב מיי' פ"ב מהל' מילה הלכה ג , טור ושו"ע יו"ד סי' רסד סעיף ה:

נו ג מיי' פ"ב מהל' מילה הלכה ה , טור ושו"ע יו"ד סי' רסד סעיף ו:

נז ד מיי' פ"ג מהל' מילה הלכה א , סמ"ג עשין כח , טור ושו"ע יו"ד סי' רסה סעיף א:

נח ה מיי' פ"ג מהל' מילה הלכה ד , סמ"ג עשין כח , טור ושו"ע יו"ד סי' רסח סעיף ה:

נט ו מיי' פ"ג מהל' מילה הלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף יב:  1. ^ תיקנתי ע"פ דעתי. ובדפוס כתוב רנ"ג -- ויקיעורך