עין משפט ונר מצוה/ראש השנה/פרק ד

דף כט עמוד ב עריכה

א ה מיי' פ"ב מהל' שופר הלכה ו', סמג עשין מב, טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ח סעיף ה':

ב ו ז מיי' פ"ב מהל' שופר הלכה ח' והלכה ט:

ג ח מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה א':

ד ט מיי' פ"ב מהל' שופר הלכה ו':

דף ל עמוד א עריכה

ה א מיי' פ"ב מהל' שופר הלכה ט', ומיי' פ"י מהל' שמיטה ויובל הלכה י"ב:

ו ב מיי' פ"י מהל' שמיטה הלכה י':

ז ג מיי' פ"י מהל' שמיטה הלכה י"א:

ח ד מיי' פ"ב מהל' שופר הלכה א', טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ט סעיף ג':

ט ה מיי' פי"ב מהל' ע"ז הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' ל"ח סעיף ג', וטור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ט סעיף ג':

י ו מיי' פ"י מהל' שמיטה הלכה י"א:

יא ז מיי' פ"י מהל' שמיטה הלכה י"ב, ומיי' פ"ב מהל' שופר הלכה ט':

יב ח מיי' פ"י מהל' שמיטין הלכה י"ב:

יג ט מיי' פ"ב מהל' שופר הלכה ט':

יד י מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה י"ג והלכה טו, סמג עשין מד, טור ושו"ע או"ח סי' תרנ"ח סעיף א':

טו כ מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה ב', סמג לאוין קמב, טור ושו"ע יו"ד סי' רצ"ג סעיף א':

טז ל מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה ב':

דף ל עמוד ב עריכה

יז א מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה ב':

יח ב מיי' פ"ג מהל' קידוש החדש הלכה ה':

יט ג ד מיי' פ"ג מהל' קידוש החדש הלכה ו':

כ ה מיי' פ"ג מהל' קידוש החדש הלכה ה':

כא ו ז ח מיי' פ"ו מהל' תמידין הלכה ט':

דף לא עמוד א עריכה

כב א ב מיי' פ"ו מהל' תמידין הלכה ט':

כג ג מיי' פ"ו מהל' תמידין הלכה ט', [ ומיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' תכ"ח סעיף ה' . רב אלפס פ' הקורא את המגילה עומד ד' ער]:

כד ד ה מיי' פ"ו מהל' תמידין הלכה ט':

כה ו מיי' פי"ד מהל' סנהדרין הלכה י"ב:

דף לא עמוד ב עריכה

כו א מיי' פ"ו מהל' סנהדרין הלכה ו', סמ"ג עשין עד, טור ושו"ע חו"מ סי' י"ד סעיף א':

כז ב מיי' פי"ד מהל' נשיאות כפים הלכה ו', סמ"ג עשין כ, טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף ה' [ רב אלפס פ' הקורא את המגילה עומד ד' רעד: ]

כח ג ד מיי' פי"ג מהל' איסורי ביאה הלכה ה', סמ"ג לאוין קטז:

כט ה ו מיי' פ"ט מהל' מעשר שני הלכה ה', סמ"ג עשין קלז:

ל ז מיי' פ"ג מהל' עבודת יה"כ הלכה ז':

דף לב עמוד א עריכה

ל א מיי' פ"ג מהל' שופר הלכה ז', סמג עשין מב, טור ושו"ע או"ח סי' תקצ"ב סעיף א':

לא ב טור א"ח סי' קיג:

לב ג מיי' פ"ג מהל' שופר הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' תקצ"א סעיף ד':

לג ד מיי' שם, טור שם:

לד ה מיי' פ"ג מהל' שופר הלכה ט', טור ושו"ע או"ח סי' תקצ"א סעיף ה':

דף לב עמוד ב עריכה

לה א ב מיי' פ"ג מהל' שופר הלכה ט', טור ושו"ע או"ח סי' תקצ"א סעיף ה':

לו ג מיי' פ"ג מהל' שופר הלכה ט', טור א"ח סי' תקצא:

לז ד ה ו טור א"ח סי' תקצא:

לח ז ח ט י מיי' פ"ג מהל' שופר הלכה ח', טור א"ח סי' תקצא:

לט כ מיי' פ"ג מהל' שופר הלכה י', טוא"ח סי' תקפה:

מ ל מיי' פ"ג מהל' חנוכה הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ד סעיף א':

מא מ מיי' פ"א מהל' שופר הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ו סעיף כ"א:

מב נ מיי' פ"א מהל' שופר הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ו סעיף כ"ג:

מג ס מיי' פ"ב מהל' שופר הלכה ז', טוא"ח סי' תקפח:

מד[1] ע פ מיי' פ"א מהל' שופר הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ט סעיף ח':

דף לג עמוד א עריכה

מו א מיי' פ"א מהל' שופר הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ו סעיף כ"ג:

מז ב מיי' פ"ב מהל' שופר הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ט סעיף ו':

מח ג מיי' פ"ג מהל' מעשה הקרבנות הלכה ח', סמג עשין קפג:

מט ד מיי' פ"ב מהל' שופר הלכה ז', טור א"ח סי' תקפח:

דף לג עמוד ב עריכה

נ א מיי' פ"ב מהל' שופר הלכה ז', טור א"ח סי' תקפח:

נא ב טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ט סעיף ח':

נב ג מיי' פ"ג מהל' שופר הלכה א', טור ושו"ע או"ח סי' תק"צ סעיף א':

נג ד ה מיי' פ"ג מהל' שופר הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תק"צ סעיף ג':

נד ו מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תק"צ סעיף ו':

נה ז מיי' פ"ח מהל' תפלה הלכה ט', טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ד סעיף א', וטור א"ח סי' תקצא:

נו ח מיי' פ"ג מהל' שופר הלכה א', טור ושו"ע או"ח סי' תק"צ סעיף א':

דף לד עמוד א עריכה

נז א טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ח סעיף א':

נח ב מיי' פ"ג מהל' שופר הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' תק"צ סעיף ב':

דף לד עמוד ב עריכה

נט א ב מיי' פ"ג מהל' שופר הלכה ו', סמג עשין מב, טור ושו"ע או"ח סי' תקפ"ח סעיף ב' [ רב אלפס כאן ובמגילה פ"ב דף רסא ]:

ס ג מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה י"ב, סמג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' ס"ה סעיף א', וטור ושו"ע או"ח סי' ע"ח, וטור ושו"ע או"ח סי' פ"ה סעיף א':

סא ד מיי' פ"ג מהל' שופר הלכה ו' והלכה ח, טור ושו"ע או"ח סי' תקצ"ג סעיף א' וסעיף ב:

סב ה מיי' פ"ג מהל' שופר הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' תקצ"ב סעיף א':

סג ו מיי' פ"ג מהל' שופר הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' תקצ"ב סעיף ב':

סד ז טור ושו"ע או"ח סי' תקצ"ד:

סה ח מיי' פ"ג מהל' שופר הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' תקצ"ה:

דף לה עמוד א עריכה

סו א מיי' פ"ח מהל' תפלה הלכה י', טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ד סעיף א' וטור א"ח סי' תקצא:

סז ב מיי' פ"ג מהל' שופר הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' תקצ"א סעיף ד' בהג"ה:

סח ג מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה י"ט, טור ושו"ע או"ח סי' ק':

סט ד מיי' פט"ו מהל' נשיאות כפים הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף כ"ד:

ע ה טור א"ח סי' תקצא:

  1. ^ יש דילוג על נר מצוה מ"ה. צע"ע -- ויקיעורך