עין משפט ונר מצוה/ראש השנה/פרק ד

דף כט עמוד בעריכה

א ה מיי' פ"ב מהל' שופר הלכה ו , סמג עשין מב , טור ושו"ע או"ח סי' תקפח סעיף ה:

ב ו ז מיי' פ"ב מהל' שופר הלכה ח והלכה ט:

ג ח מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה א:

ד ט מיי' פ"ב מהל' שופר הלכה ו:

דף ל עמוד אעריכה

ה א מיי' פ"ב מהל' שופר הלכה ט , ומיי' פ"י מהל' שמיטה ויובל הלכה יב:

ו ב מיי' פ"י מהל' שמיטה הלכה י:

ז ג מיי' פ"י מהל' שמיטה הלכה יא:

ח ד מיי' פ"ב מהל' שופר הלכה א , טור ושו"ע או"ח סי' תקפט סעיף ג:

ט ה מיי' פ"יב מהל' ע"ז הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' לח סעיף ג , וטור ושו"ע או"ח סי' תקפט סעיף ג:

י ו מיי' פ"י מהל' שמיטה הלכה יא:

יא ז מיי' פ"י מהל' שמיטה הלכה יב , ומיי' פ"ב מהל' שופר הלכה ט:

יב ח מיי' פ"י מהל' שמיטין הלכה יב:

יג ט מיי' פ"ב מהל' שופר הלכה ט:

יד י מיי' פ"ז מהל' לולב הלכה יג והלכה טו , סמג עשין מד , טור ושו"ע או"ח סי' תרנח סעיף א:

טו כ מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה ב , סמג לאוין קמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רצג סעיף א:

טז ל מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה ב:

דף ל עמוד בעריכה

יז א מיי' פ"י מהל' מאכלות אסורות הלכה ב:

יח ב מיי' פ"ג מהל' קידוש החדש הלכה ה:

יט ג ד מיי' פ"ג מהל' קידוש החדש הלכה ו:

כ ה מיי' פ"ג מהל' קידוש החדש הלכה ה:

כא ו ז ח מיי' פ"ו מהל' תמידין הלכה ט:

דף לא עמוד אעריכה

כב א ב מיי' פ"ו מהל' תמידין הלכה ט:

כג ג מיי' פ"ו מהל' תמידין הלכה ט , [ ומיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה ה , טור ושו"ע או"ח סי' תכח סעיף ה . רב אלפס פ' הקורא את המגילה עומד ד' ער]:

כד ד ה מיי' פ"ו מהל' תמידין הלכה ט:

כה ו מיי' פ"יד מהל' סנהדרין הלכה יב:

דף לא עמוד בעריכה

כו א מיי' פ"ו מהל' סנהדרין הלכה ו , סמ"ג עשין עד , טור ושו"ע חו"מ סי' יד סעיף א:

כז ב מיי' פ"יד מהל' נשיאות כפים הלכה ו , סמ"ג עשין כ , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף ה [ רב אלפס פ' הקורא את המגילה עומד ד' רעד: ]

כח ג ד מיי' פ"יג מהל' איסורי ביאה הלכה ה , סמ"ג לאוין קטז:

כט ה ו מיי' פ"ט מהל' מעשר שני הלכה ה , סמ"ג עשין קלז:

ל ז מיי' פ"ג מהל' עבודת יה"כ הלכה ז:

דף לב עמוד אעריכה

ל א מיי' פ"ג מהל' שופר הלכה ז , סמג עשין מב , טור ושו"ע או"ח סי' תקצב סעיף א:

לא ב טור א"ח סי' קיג:

לב ג מיי' פ"ג מהל' שופר הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' תקצא סעיף ד:

לג ד מיי' שם , טור שם:

לד ה מיי' פ"ג מהל' שופר הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' תקצא סעיף ה:

דף לב עמוד בעריכה

לה א ב מיי' פ"ג מהל' שופר הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' תקצא סעיף ה:

לו ג מיי' פ"ג מהל' שופר הלכה ט , טור א"ח סי' תקצא:

לז ד ה ו טור א"ח סי' תקצא:

לח ז ח ט י מיי' פ"ג מהל' שופר הלכה ח , טור א"ח סי' תקצא:

לט כ מיי' פ"ג מהל' שופר הלכה י , טוא"ח סי' תקפה:

מ ל מיי' פ"ג מהל' חנוכה הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תקפד סעיף א:

מא מ מיי' פ"א מהל' שופר הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תקפו סעיף כא:

מב נ מיי' פ"א מהל' שופר הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תקפו סעיף כג:

מג ס מיי' פ"ב מהל' שופר הלכה ז , טוא"ח סי' תקפח:

מד[1] ע פ מיי' פ"א מהל' שופר הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תקפט סעיף ח:

דף לג עמוד אעריכה

מו א מיי' פ"א מהל' שופר הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תקפו סעיף כג:

מז ב מיי' פ"ב מהל' שופר הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' תקפט סעיף ו:

מח ג מיי' פ"ג מהל' מעשה הקרבנות הלכה ח , סמג עשין קפג:

מט ד מיי' פ"ב מהל' שופר הלכה ז , טור א"ח סי' תקפח:

דף לג עמוד בעריכה

נ א מיי' פ"ב מהל' שופר הלכה ז , טור א"ח סי' תקפח:

נא ב טור ושו"ע או"ח סי' תקפט סעיף ח:

נב ג מיי' פ"ג מהל' שופר הלכה א , טור ושו"ע או"ח סי' תקצ סעיף א:

נג ד ה מיי' פ"ג מהל' שופר הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תקצ סעיף ג:

נד ו מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקצ סעיף ו:

נה ז מיי' פ"ח מהל' תפלה הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' קכד סעיף א , וטור א"ח סי' תקצא:

נו ח מיי' פ"ג מהל' שופר הלכה א , טור ושו"ע או"ח סי' תקצ סעיף א:

דף לד עמוד אעריכה

נז א טור ושו"ע או"ח סי' תקפח סעיף א:

נח ב מיי' פ"ג מהל' שופר הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' תקצ סעיף ב:

דף לד עמוד בעריכה

נט א ב מיי' פ"ג מהל' שופר הלכה ו , סמג עשין מב , טור ושו"ע או"ח סי' תקפח סעיף ב [ רב אלפס כאן ובמגילה פ"ב דף רסא ]:

ס ג מיי' פ"ב מהל' ק"ש הלכה יב , סמג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' סה סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' עח , וטור ושו"ע או"ח סי' פה סעיף א:

סא ד מיי' פ"ג מהל' שופר הלכה ו והלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' תקצג סעיף א וסעיף ב:

סב ה מיי' פ"ג מהל' שופר הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' תקצב סעיף א:

סג ו מיי' פ"ג מהל' שופר הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' תקצב סעיף ב:

סד ז טור ושו"ע או"ח סי' תקצד:

סה ח מיי' פ"ג מהל' שופר הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' תקצה:

דף לה עמוד אעריכה

סו א מיי' פ"ח מהל' תפלה הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' קכד סעיף א וטור א"ח סי' תקצא:

סז ב מיי' פ"ג מהל' שופר הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' תקצא סעיף ד בהג"ה:

סח ג מיי' פ"ד מהל' תפלה הלכה יט , טור ושו"ע או"ח סי' ק:

סט ד מיי' פ"טו מהל' נשיאות כפים הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף כד:

ע ה טור א"ח סי' תקצא:

  1. ^ יש דילוג על נר מצוה מ"ה. צע"ע -- ויקיעורך