שולחן ערוך יורה דעה רצג א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

אסור לאכול חדש מתבואת חמשת המינים עד שיקרב העומר שהוא בט"ז בניסן שנאמר "ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה". והאידנא דליכא עומר אסור כל יום ט"ז. ובחוץ לארץ שעושין ב' ימים אסור כל יום י"ז עד תחלת ליל י"ח.

מפרשים

 

ש"ך - שפתי כהן

(א) חמשת המינים. חטים וכוסמין ושעורים ושבולת שועל והשיפון: 

ט"ז - טורי זהב

אסור לאכול חדש כו'. נ"ל דעיסה שנלושה בשמרים של חדש אסור כל העיסה ולא מהני כאן ביטול בס' מתרי טעמי. חדא דהרי מצינו בגמ' פרק אין מעמידין בשם ר"ת במחלקתו עם ר"ח בשמרי יי"נ וז"ל ואם נתנן בעיסה כל העיסה אסורה דכל מידי דלטעמא עבידי אפי' באלף לא בטיל כו' וכ"פ בש"ע סי' קכ"ג בסעיף ט"ו לעיל. שנית דה"ל חדש דבר שיש לו מתירין ואפי' באלף לא בטיל כמ"ש הרא"ש בתשו' ריש כלל ב' לענין שכר שנעשה משעורים של חדש ומביא ראיה מן ירושלמי שאמר בפירוש כן. כתבתי זאת לפי שראיתי מקצת נזהרין מחדש ובדבר הזה לא נזהרין והוא טעות בידם: 

באר היטב

(א) חמשת:    שהם חטים וכוסמין ושעורים ושבולת שועל והשיפון וכתב הט"ז נ"ל דעיסה שנילושה בשמרים של חדש אסור כל העיסה ולא מהני כאן ביטול בס' מתרי טעמי א' משום דכל מידי דלטעמא עבידא אפילו באלף לא בטיל שנית דה"ל דבר שיש לו מתירין. כתבתי זאת לפי שראיתי מקצת נזהרין מחדש ובדבר הזה לא נזהרין והוא טעות בידם עכ"ל.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש