עין משפט ונר מצוה/עירובין/פרק ד

דף מא עמוד בעריכה

א ב מיי' פ"כז מהל' שבת הלכה יב , סמ"ג לאוין סו , טור ושו"ע או"ח סי' תה סעיף ה:

ב ג מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תה סעיף ו:

ג ד מיי' פ"כז מהל' שבת הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' תה סעיף ז:

ד ה מיי' פ"כז מהל' שבת הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' תה סעיף ה:

ה ו ז מיי' פ"כז מהל' שבת הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' תה סעיף ח:

ו ח ט מיי' פ"כז מהל' שבת הלכה טו , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תו:

ז י כ מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה י , טור ושו"ע או"ח סי' תה סעיף ט:

דף מב עמוד אעריכה

ח א מיי' פ"כז מהל' שבת הלכה ד , סמ"ג לאוין סו , טור ושו"ע או"ח סי' שצז סעיף א:

ט ב מיי' פ"כז מהל' שבת הלכה ח , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תג:

דף מב עמוד בעריכה

י א ב מיי' פ"כז מהל' שבת הלכה ח:

יא ג מיי' פ"כז מהל' שבת הלכה ה:

יב ד ה טור ושו"ע או"ח סי' תה סעיף ז:

דף מג עמוד אעריכה

יג א ב מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' תד:

דף מג עמוד בעריכה

יד א מיי' פ"כז מהל' שבת הלכה ג , טור ושו"ע או"ח סי' תד:

טו ב מיי' פ"ד מהל' נזירות הלכה יא:

טז ג מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה כג , ומיי' פ"כז מהל' שבת הלכה יד , טור ושו"ע או"ח סי' תה סעיף ד:

דף מד עמוד אעריכה

יז א מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' תרל סעיף יב:

יח ב מיי' פ"כב מהל' שבת הלכה כז , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שטו סעיף א:

יט ג מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שטו סעיף ב:

כ ד מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' תרל סעיף יא:

כא ה מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרל סעיף יב בהג"ה , וטור ושו"ע או"ח סי' שטו סעיף א:

דף מד עמוד בעריכה

כב א מיי' פ"ד מהל' סוכה הלכה טז , ומיי' פ"טז מהל' שבת הלכה כג , טור ושו"ע או"ח סי' שסב סעיף ה , וטור ושו"ע או"ח סי' תה סעיף ד , וטור ושו"ע או"ח סי' תרל סעיף יב:

כג ב מיי' פ"טז מהל' שבת הלכה כג , טור ושו"ע או"ח סי' שסב סעיף ז:

כד ג מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שסב סעיף ה:

כה ד ה מיי' פ"כז מהל' שבת הלכה יז , סמ"ג לאוין סו , טור ושו"ע או"ח סי' תז סעיף ב:

דף מה עמוד אעריכה

כו א מיי' פ"כז מהל' שבת הלכה יז , סמ"ג לאוין סו , טור ושו"ע או"ח סי' תז סעיף א:

כז ב ג ד מיי' שם , וטור ושו"ע או"ח סי' תז סעיף ג , וטור ושו"ע או"ח סי' שכט סעיף ט:

כח ה ו מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה כג , סמ"ג לאוין סה סו , טור ושו"ע או"ח סי' שכט סעיף ו וסעיף ז , [ וברב אלפס שבת פ"א ח. ]:

כט ז מיי' פ"כז מהל' שבת הלכה ט , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' ת:

ל ח מיי' פ"כז מהל' שבת הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' תא:

לא ט מיי' פ"יב מהל' שבת הלכה טז , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שמט סעיף ד:

דף מה עמוד בעריכה

לב א מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה יד , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שצז סעיף יד:

לג ב מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שצז סעיף טז:

דף מו עמוד אעריכה

לד א מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה יד , וטור ושו"ע או"ח סי' שצז סעיף טו:

לה ב מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תא:

לו ג מיי' פ"ד מהל' טומאת משכב ומושב הלכה א , סמג עשין רמג:

לז ד מיי' פ"ז מהל' אבל הלכה א , סמג עשין מד"ס ב , טור ושו"ע יו"ד סי' תב סעיף א:

דף מז עמוד אעריכה

לח א מיי' פ"א מהל' יבום הלכה יט , סמג עשין כב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסד סעיף א , וטור ושו"ע אה"ע סי' יג סעיף ב:

לט ב ג מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה יח , סמג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' יג סעיף א:

מ ד מיי' פ"ט מהל' ע"ז הלכה יד , סמג לאוין מח , טור ושו"ע יו"ד סי' קמט סעיף ג , [וברב אלפס הלכות טומאה דף סה]:

מא ה ו מיי' פ"ג מהל' אבל הלכה יד , סמג לאוין רלג , טור ושו"ע יו"ד סי' שעב סעיף א , [וברב אלפס שם]:

דף מז עמוד בעריכה

מב א ב מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה י , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' תא:

מג ג מיי' פ"טו מהל' שבת הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' תב:

דף מח עמוד אעריכה

מד א ב מיי' פ"יב מהל' שבת הלכה טו , סמ"ג לאוין סה וסו , טור ושו"ע או"ח סי' שמט סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' שצו סעיף א:

מה ג ד ה מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה כג , טור ושו"ע או"ח סי' שעח סעיף א:


דף מט עמוד אעריכה

מו א ב ג מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה ז ח ט , טור ושו"ע או"ח סי' שפו סעיף ט:

מז ד מיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה ב , טור ושו"ע או"ח סי' שסו סעיף ה:

מח ה ו מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה יח , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' שסו סעיף ד:

מט ז ח מיי' פ"א מהל' עירובין הלכה טז , טור ושו"ע או"ח סי' שסו סעיף ג:

דף מט עמוד בעריכה

נ א מיי' פ"ד מהל' עירובין הלכה ד , ומיי' פ"ה מהל' עירובין הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' שעח סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' שפו סעיף ט:

נא ב מיי' פ"ז מהל' עירובין הלכה ה , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' תט סעיף יא:

נב ג מיי' פ"כז מהל' שבת הלכה ב , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שצז סעיף א:

נג ד מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שצט סעיף י:

נד ה מיי' פ"ז מהל' עירובין הלכה ה , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' תט סעיף יא:

דף נ עמוד אעריכה

נה א מיי' פ"א מהל' מעשר הלכה יד , סמג עשין קלח , טור ושו"ע יו"ד סי' שלא סעיף עו:

נו ב מיי' פ"ח מהל' בכורות הלכה ד:

נז ג מיי' פ"ח מהל' בכורות הלכה א:

נח ד ה מיי' פ"יב מהל' פסולי המוקדשין הלכה טו:

דף נ עמוד בעריכה

נט א מיי' פ"ז מהל' עירובין הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תט סעיף יא:

ס ב מיי' פ"כז מהל' שבת הלכה ט , ומיי' פ"ז מהל' עירובין הלכה ד , טור ושו"ע או"ח סי' שצו סעיף ב:

סא ג מיי' פ"ז מהל' עירובין הלכה ז , טור ושו"ע או"ח סי' תט סעיף יב:

סב ד מיי' פ"ז מהל' עירובין הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' תט סעיף יא:

סג ה מיי' פ"ח מהל' עירובין הלכה א , טור ושו"ע או"ח סי' תיב:

דף נא עמוד אעריכה

סד א מיי' פ"ז מהל' עירובין הלכה ג , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' תט סעיף יא:

סה ב מיי' פ"יב מהל' שבת הלכה ט , סמ"ג לאוין סו , טור ושו"ע או"ח סי' שמט סעיף ב:

דף נא עמוד בעריכה

סו א מיי' פ"ז מהל' עירובין הלכה ב והלכה ג , סמ"ג עשין מד"ס א , טור ושו"ע או"ח סי' תט סעיף יג:

סז ב מיי' פ"ז מהל' עירובין הלכה א , טור ושו"ע או"ח סי' תט סעיף ז:

סח ג מיי' פ"ז מהל' עירובין הלכה א , טור ושו"ע או"ח סי' תט סעיף ח:

דף נב עמוד אעריכה

סט א מיי' פ"ז מהל' עירובין הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' תי סעיף ג:

ע ב ג מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תי סעיף א:

דף נב עמוד בעריכה

עא א מיי' פ"ז מהל' עירובין הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' תי סעיף ב:

עב ב מיי' פ"כז מהל' שבת הלכה יא , סמ"ג לאוין סו , טור ושו"ע או"ח סי' תה סעיף א:

עג ג מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תה סעיף ב:

עד ד מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תה סעיף ג: