רמב"ם הלכות נזירות ד


הקדמה · המדע · אהבה · זמנים · נשים · קדושה · הפלאה · זרעים · עבודה · קרבנות · טהרה · נזקים · קנין · משפטים · שופטים


<< | משנה תורה לרמב"ם · ספר הפלאה · הלכות נזירות · פרק רביעי | >>

דפוס וורשא-ווילנא · הגהה על פי כתבי-יד

נושאי כלים על הפרק: כסף משנה מגיד משנה משנה למלך לחם משנה
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לפרק זה
הרמב"ם באתרים אחרים: מכון ממרא עפ"י כת"י תימניים (כתיב או מנוקד), hebrewbooks.org , אתר על התורה

דפוסעריכה

הלכה אעריכה

האומר הריני נזיר הרי זה מגלח תגלחת טהרה יום אחד ושלשים ואם גלח ביום שלשים יצא אמר הריני נזיר שלשים יום אינו מגלח אלא ביום אחד ושלשים.

הלכה בעריכה

מי שנזר שתי נזיריות מגלח את הראשונה ביום אחד ושלשים ואת השניה ביום אחד וששים ואם גלח את הראשונה יום שלשים מגלח את השניה יום ששים ואם גלח יום תשעה וחמשים יצא שיום שלשים עולה לו אף למנין נזירות שניה.

הלכה געריכה

האומר הריני נזיר ונזיר כשיהיה לי בן והתחיל נזירות שלו ואחר כך נולד לו בן משלים את שלו ואח"כ מונה את של בנו אמר הריני נזיר כשיהיה לי בן והריני נזיר כך וכך יום והתחיל בנזירות שלו ואחר כך נולד לו בן פוסק נזירות שלו ומונה את של בנו ואח"כ חוזר ומשלים את שלו והרי שתיהן כנזירות אחת לפיכך אם נטמא בתוך נזירות של בנו סותר הכל נטמא אחר נזירות בנו כשהתחיל להשלים נזירותו אינו סותר אלא עד נזירות בנו ובכמה ימים משלים את שלו אם נשאר מנזירותו כשנולד הבן שלשים או יותר מונה נזירות בנו ומשלים הימים שנשארו מנזירותו ואם נשארו מנזירותו פחות משלשים מונה שלשים אחר נזירות בנו שאין בין תגלחת לתגלחת פחות משלשים יום.

הלכה דעריכה

כיצד האומר הריני נזיר כשיהיה לי בן והריני נזיר מאה יום והתחיל בנזירות שלו ונולד לו בן אם נשאר מן המאה שנדר שלשים יום או יתר כשנולד הבן לא הפסיד כלום שהרי פוסק נזירות שלו ומתחיל ומונה של בנו ומגלח ומביא קרבנותיו ומשלים השלשים או יתר שנשארו מנזירותו ומגלח לנזירותו ואם נשאר מן המאה פחות משלשים סותר עד שבעים.

הלכה העריכה

כיצד נולד הבן ביום שמונים מונה של בנו ומשלים את של בנו ומגלח ומתחיל למנות מאחר התגלחת שלשים יום ונמצא מפסיד מקודם הולד עשרה ימים שהם מיום שבעים עד הולד וכן כל כיוצא בזה.

הלכה ועריכה

האומר הריני נזיר לאחר עשרים יום וחזר ואמר הריני נזיר מעתה מאה יום מונה עשרים יום ופוסק ומתחיל למנות שלשים שהיא הנזירות שנדר לאחר עשרים ואחר השלשים מגלח תגלחת טהרה ומביא קרבנותיו וחוזר ומונה שמונים יום כדי להשלים המאה שנדר בסוף ומגלח ומביא קרבנותיו.

הלכה זעריכה

אמר הריני נזיר לאחר עשרים יום והריני נזיר מעתה מונה שלשים יום ומגלח תגלחת טהרה וחוזר ומונה שלשים יום אחרים והיא הנזירות שנדר לאחר עשרים שאם תאמר מונה עשרים ופוסק מונה שלשים ומגלח נשארו מנזירות שהתחיל בה עשרה יום בלבד ואין בין תגלחת טהרה לתגלחת טהרה לעולם פחות משלשים יום.

הלכה חעריכה

אמר הריני נזיר לאחר עשרים יום וחזר ואמר הריני נזיר עולם מעתה לא חלה עליו נזירות שנדר בראשונה.

הלכה טעריכה

וכן אם אמר הריני נזיר שמשון לאחר עשרים יום וחזר ואמר הריני נזיר מעתה אינו מגלח לנזירות זו שנדר באחרונה.

הלכה יעריכה

מי שאמר הרי אני נזיר יום אחד לפני מיתתי הרי זה אסור לשתות יין ולהטמא ולגלח לעולם.

הלכה יאעריכה

האומר הריני נזיר ביום שבן דוד בא בו אם בחול נדר הרי זה אסור לעולם ואם בשבת או ביום טוב נדר אותה שבת או אותו יום טוב מותר מכאן ואילך אסור לעולם שהדבר ספק אם יבא בשבת או ביום טוב או לא יבוא והואיל והוא ספק ביום שנדר לא חלה עליו נזירות שספק נזירות להקל מכאן ואילך חלה עליו נזירות ושבת הבאה שהיא ספק אינה מפקעת נזירות שחלה עליו.

הלכה יבעריכה

נזיר ששלמו ימי נזירותו ולא גלח תגלחת טהרה הרי זה אסור לגלח ולשתות יין ולהטמא למתים כשהיה מקודם וכל דקדוקי נזירות עליו ואם גלח או שתה יין או נטמא לוקה.

הלכה יגעריכה

מי שנדר בנזיר ודמה שאינו נדר והיה נוהג היתר בנדרו ושתה יין ולאחר זמן שאל לחכם והורהו שהוא נדר ושהוא חייב בנזירות הרי זה מונה משעה שנדר ומדברי סופרים שינהוג איסור כימים שנהג בהן היתר.

הלכה ידעריכה

כיצד הרי שנדר שלשים יום ונהג היתר בנדרו עשרה ימים ונהג איסור עשרים יום ולאחר השלשים שאל לחכם ואסר לו הרי זה מונה עשרה ימים מיום ששאל כנגד העשרה שנהג בהן היתר ואם שתה או גלח או נטמא בעשרת ימים האלו מכין אותו מכת מרדות.

הלכה טועריכה

במה דברים אמורים בנזירות מועטת אבל בנזירות מרובה דיו שינהוג שלשים יום בנזירות אף על פי שעבר על נזירותו המרובה כל ימיו ואם לא נהג איסור בעצמו אין נזקקין לו כלל.

הלכה טזעריכה

כל בית דין שנזקקין לזה וכיוצא בו ומודיעין לאלו שמזלזלין בנדרים שאין חייבין מן התורה או שיורו להן להקל או שיפתחו להן פתח מנדין אותו בית דין ההדיוט.

הלכה יזעריכה

האשה שנדרה בנזירות ושלמו ימי הנזירות והביאה קרבנותיה ונשחטה אחת מן הבהמות ונזרק דמה ואחר כך שמע בעלה אע"פ שעדיין לא גלחה אינו יכול להפר ואם קודם זריקה הרי זה יפר בד"א בתגלחת טהרה אבל בתגלחת טומאה יפר אף על פי שקרבו הקרבנות של תגלחת טומאה מפני שהיא עדיין צריכה למנות נזירות אחרת.

הגההעריכה

לפרק זה אין טקסט מוגה. הנך מוזמן להוסיף אותו לפי השיטה המוסברת בויקיטקסט:רמב"ם.