עין משפט ונר מצוה/יבמות/פרק יג

דף קז עמוד אעריכה

א א מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה ג , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קנה סעיף ד:

ב ב מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה ג , טור ושו"ע אה"ע סי' קנה סעיף ה:

ג ג ד מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קנה סעיף ד:

ד ה מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה ג , טור ושו"ע אה"ע סי' קנה סעיף ו:

ה ו ז מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה כג , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף לה וסעיף לו:

ו ח מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה כג:

דף קז עמוד בעריכה

ז א מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה טז , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קנה סעיף יא , וטור ושו"ע אה"ע סי' קעג סעיף יד:

ח ב ג מיי' פ"ד מהל' אישות הלכה ז , ומיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה ז , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' מג סעיף ב , וטור ושו"ע אה"ע סי' קנה סעיף א וסעיף ב:

דף קח עמוד אעריכה

ט א מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה יא:

י ב ג מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה ח , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קנה סעיף ג:

יא ד ה מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה טז , טור ושו"ע אה"ע סי' קנה סעיף י:

דף קח עמוד בעריכה

יב א מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה טז , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קנה סעיף י:

יג ב טור ושו"ע אה"ע סי' קעג סעיף יג:

יד ג מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה טז , סמג עשין שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קנה סעיף י:

טו ד מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה יב , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קעג סעיף טז:

דף קט עמוד אעריכה

טז א ב מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה יג , סמ"ג עשין נא , וש"ע אה"ע סימן קעג סעיף טז:

יז ג מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה יד , טור ושו"ע אה"ע סי' קעג סעיף יז:

יח ד מיי' פ"ז מהל' יבום הלכה טו , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קעה סעיף ט:

יט ה מיי' שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קעה סעיף יא:

כ ו ז מיי' פ"י מהל' גירושין הלכה טז:

דף קט עמוד בעריכה

כא א מיי' פ"יג מהל' נדרים הלכה כה , סמג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רג סעיף ג:

כב ב מיי' פ"כג מהל' סנהדרין הלכה ח , סמג לאוין רח , טור ושו"ע חו"מ סי' ח סעיף ב:

כג ג מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה כג:

כד ד מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה ו , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קנה סעיף כא:

דף קי עמוד אעריכה

כה א מיי' פ"יא מהל' גירושין הלכה ו , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קנה סעיף כא:

כו ב מיי' פ"ז מהל' אישות הלכה כג , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' לח סעיף לה:

כז ג מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה כג , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קעא סעיף ב:

כח ד מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה כד , טור ושו"ע אה"ע סי' קעא סעיף א:

כט ה מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה כה , טור ושו"ע אה"ע סי' קעא סעיף ד:

ל ו מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה כה , טור ושו"ע אה"ע סי' קעא סעיף ג:

לא ז מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה כג , טור ושו"ע אה"ע סי' קעא סעיף ב:

דף קי עמוד בעריכה

לב א ב מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה כד , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קעא סעיף א , ועיין במגיד משנה:

דף קיא עמוד בעריכה

לג א מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה כו , סמ"ג עשין נ , טור ושו"ע אה"ע סי' קעא סעיף ה:

לד ב טור ושו"ע אה"ע סי' קעא סעיף ו:

לה ג מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה כז , טור ושו"ע אה"ע סי' קעא סעיף ז:

לו ד מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה כח , טור ושו"ע אה"ע סי' קעא סעיף ח:

לז ה מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה ט , טור ושו"ע אה"ע סי' קעא סעיף ט:

לח ו ז מיי' פ"ה מהל' יבום הלכה ל , טור ושו"ע אה"ע סי' קעא סעיף י:

לט ח מיי' פ"א מהל' יבום הלכה טז [והלכה יח] , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קסז סעיף ה:

מ ט מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קסז סעיף ו:

מא י מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה טו , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' קה סעיף ב:

מב כ מיי' פ"יא מהל' אישות הלכה טו , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' סח סעיף י:

דף קיב עמוד אעריכה

מג א ב ג מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה ה , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קסז סעיף ו:

מד ה מיי' פ"כד מהל' אישות הלכה כג , סמ"ג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' קטו סעיף ו:

מה ו מיי' פ"יד מהל' אישות הלכה טז , ומיי' פ"טו מהל' אישות הלכה טו , טור ושו"ע אה"ע סי' עז סעיף ד:

מו ז מיי' פ"יב מהל' נדרים הלכה ח , סמג לאוין רמב , טור ושו"ע יו"ד סי' רלד סעיף סח:

מז ח מיי' פ"ב מהל' יבום הלכה טו , סמ"ג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קסה סעיף ב: