שולחן ערוך אבן העזר קעג יג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

קטנה שהיתה נשואה לאחיו מאמו [לאחי אמו] שהיא שניה לו, ומת, ונשאר ונשאה אחיו מאביו, ומת, ונפלה לפניו ליבום ועודנה קטנה, אין אומרים תמאן, לעקר נשואין הראשונים, כדי שתתיבם, אלא צרתה חולצת ולא מתיבמת, שאף היא חולצת אם תמאן:

מפרשים

בית שמואל

(טז) שהית' נשואה לאחיו מאמו:    כן הוא בטור וקמ"ל אף על גב דהיא אינה אסורה עליו מדאורייתא אלא שני' היא מחמת בעלה הראשון מ"מ א"י למאן השתא ולעקור נישואין קמאי כיון בעת הנפילה היתה נראית כאשת אחי אמו שהיא שני' לו ומכ"ש כשהית' אשת אחיו מאמו דאז אסורה לו מדאורייתא וצרת' לעולם צריכה חליצה ואין נפטרת מחמת קטנה שהיא ערוה עליו דהא נישואי קטנה רק מדרבנן וקטנה זו אם ממאנת בנשואין הראשונים אז מדאורייתא עוקרת נישואין הראשונים וכאלו היא לבד אשת אחיו מאביו אלא מדרבנן היא אסורה מחמת נישואין הראשונים וצריכ' חליצה ואם אינה ממאנת אפי' בנשואין הראשונים אז אם התה אשת אחי אמו שהיא שניה לו צריכה חליצה ואם יש לה צרה היא נפטרת בחליצת הצרה ואם היא אשת אחיו מאמו א"צ חליצה:


באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש