שולחן ערוך אבן העזר סח י


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

עד מתי יש לו לטעון טענת בתולים, אם נסתרה (עמו) מיד; אם לא נסתרה, אפילו לאחר שלשים יום:

מפרשים

חלקת מחוקק

(טז) אם נסתרה מיד:    כלומר אחר היחוד צריך לטעון וע' בטור שמחלק בין אם הב"ד מצוי לו מיד:

בית שמואל

(כה) אם נסתרה:    ובתו' ובמרדכי דף קי"א כתבו ב' פירושים אם אמרי' מסתמ' נסתרה עמו או דאיירי כשיש עדים דנסתרה עמו מיהו אפי' אחר שנסתרה עמו אם אמר שלא בא עליה יכול לשויה עליו חתיכה דאסורה אף על גב דלא מוקים אנפשיה מ"מ לפעמים מוקים נפשיה ועיין סי' קי"ז ובסי' קס"ו איתא ביבמה אמרי' דמוקים נפשיה:

ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש