עין משפט ונר מצוה/יבמות/פרק ז

דף סו עמוד אעריכה

א ב מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה כ , טור י"ד סי' שלד:

ב ג מיי' פ"טז מהל' אישות הלכה א , סמג עשין מח , טור ושו"ע אה"ע סי' פה סעיף ב:

ג ד מיי' פ"כב מהל' אישות הלכה כה , סמג שם , טור ושו"ע אה"ע סי' פה סעיף טז:

ד ה מיי' פ"טז מהל' אישות הלכה א , טור ושו"ע אה"ע סי' פה סעיף ב:

ה ו מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה יח , טור י"ד סי' שלד:

ו ז מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה יט:

ז ח מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ג , טור י"ד סי' שלד:

ח ט מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה א:

ט י כ מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה יח , טור שם:

דף סו עמוד בעריכה

י א טור ושו"ע אה"ע סי' פח סעיף ג:

יא ב מיי' פ"ט מהל' תרומות הלכה ז , טור י"ד סי' שלא:

יב ג מיי' פ"ט מהל' תרומות הלכה ח:

יג ד מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה טז , טור ושו"ע יו"ד סי' רסז סעיף לח:

יד ה מיי' פ"ל מהל' מכירה הלכה ה , ומיי' פ"כב מהל' אישות הלכה טו , סמג עשין פב , טור ושו"ע אה"ע סי' צ סעיף יד:

טו ו מיי' פ"יד מהל' אבל הלכה כב , סמג עשין מד"ס ג , טור ושו"ע יו"ד סי' שעט סעיף ג:

דף סז עמוד אעריכה

טז א מיי' פ"כב מהל' אישות הלכה כו , טור ושו"ע אה"ע סי' פח סעיף ג:

יז ב ג מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה ד , טור יו"ד סי' שלא:

יח ד ה מיי' שם , טור שם:

דף סז עמוד בעריכה

יט א ב מיי' פ"י מהל' נחלות הלכה ד , סמג עשין צו , טור ושו"ע חו"מ סי' רפט סעיף א:

כ ג מיי' פ"יט מהל' אישות הלכה יז , סמג עשין כו , טור ושו"ע אה"ע סי' קיב סעיף יא:

כא ד מיי' פ"יט מהל' אישות הלכה יט , סמג עשין פא , טור ושו"ע אה"ע סי' קיב סעיף יד:

כב ה מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה א , טור י"ד סי' שלא:

כג ו מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה יא:

כד ז מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה , סמג עשין נא , טור ושו"ע אה"ע סי' קעג סעיף ח:

כה ח מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה ב , טור י"ד סי' שלא:

כו ט מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה ה:

כז י מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה ז:

דף סח עמוד אעריכה

כח א מיי' פ"ט מהל' תרומות הלכה ט:

כט ב מיי' פ"א מהל' יבום הלכה טז , ומיי' פ"ה מהל' יבום הלכה יח , סמג עשין נא ועשה נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קסז סעיף א:

ל ג מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה יא , טור י"ד סי' שלא:

לא ד מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה ג , סמג לאוין קב , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף ח , וע"ש בטור ובב"י:

לב ה מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ז והלכה י:

לג ו מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ה:

דף סח עמוד בעריכה

לד א מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ?:

לה ב מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ז:

לו ג מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ח:

דף סט עמוד אעריכה

לז א מיי' פ"יח מהל' איסורי ביאה הלכה א , סמג לאוין קפא , טור ושו"ע אה"ע סי' ו סעיף ח:

לח ב מיי' פ"יז מהל' איסורי ביאה הלכה ג , סמג לאוין קכה:

לט ג מיי' פ"יב מהל' איסורי ביאה הלכה יט , סמג לאוין קיב ולאו קטז , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף ג:

מ ד מיי' פ"יב מהל' איסורי ביאה הלכה יח , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף ב:

מא ה מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה יג , טור י"ד סי' שלא:

דף סט עמוד בעריכה

מב א מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה יד:

מג ב מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה טז , טור י"ד סי' שלא:

מד ג מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה יג והלכה יד:

מה ד מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה טו:

מו ה מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה ח , סמג עשין נא ועשה נב , טור ושו"ע אה"ע סי' קעב סעיף טז:

מז ו מיי' פ"ט מהל' תרומות הלכה א , סמג לאוין רכח , טור י"ד סי' שלא:

מח ז ח ט מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה ג , טור י"ד שם:

מט י מיי' פ"טו מהל' איסורי ביאה הלכה יז , סמג לאוין קכה , טור ושו"ע אה"ע סי' ד סעיף כז:

דף ע עמוד אעריכה

נ א מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה יב והלכה יג , סמג לאוין רצ , טור י"ד סי' שלא: