עין משפט ונר מצוה/יבמות/פרק ז

דף סו עמוד א עריכה

א ב מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה כ', טור י"ד סי' שלד:

ב ג מיי' פט"ז מהל' אישות הלכה א', סמג עשין מח, טור ושו"ע אה"ע סי' פ"ה סעיף ב':

ג ד מיי' פכ"ב מהל' אישות הלכה כ"ה, סמג שם, טור ושו"ע אה"ע סי' פ"ה סעיף ט"ז:

ד ה מיי' פט"ז מהל' אישות הלכה א', טור ושו"ע אה"ע סי' פ"ה סעיף ב':

ה ו מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה י"ח, טור י"ד סי' שלד:

ו ז מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה י"ט:

ז ח מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ג', טור י"ד סי' שלד:

ח ט מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה א':

ט י כ מיי' פ"ז מהל' תרומות הלכה י"ח, טור שם:

דף סו עמוד ב עריכה

י א טור ושו"ע אה"ע סי' פ"ח סעיף ג':

יא ב מיי' פ"ט מהל' תרומות הלכה ז', טור י"ד סי' שלא:

יב ג מיי' פ"ט מהל' תרומות הלכה ח':

יג ד מיי' פ"ה מהל' עבדים הלכה ט"ז, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ז סעיף ל"ח:

יד ה מיי' פ"ל מהל' מכירה הלכה ה', ומיי' פכ"ב מהל' אישות הלכה ט"ו, סמג עשין פב, טור ושו"ע אה"ע סי' צ' סעיף י"ד:

טו ו מיי' פי"ד מהל' אבל הלכה כ"ב, סמג עשין מד"ס ג, טור ושו"ע יו"ד סי' שע"ט סעיף ג':

דף סז עמוד א עריכה

טז א מיי' פכ"ב מהל' אישות הלכה כ"ו, טור ושו"ע אה"ע סי' פ"ח סעיף ג':

יז ב ג מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה ד', טור יו"ד סי' שלא:

יח ד ה מיי' שם, טור שם:

דף סז עמוד ב עריכה

יט א ב מיי' פ"י מהל' נחלות הלכה ד', סמג עשין צו, טור ושו"ע חו"מ סי' רפ"ט סעיף א':

כ ג מיי' פי"ט מהל' אישות הלכה י"ז, סמג עשין כו, טור ושו"ע אה"ע סי' קי"ב סעיף י"א:

כא ד מיי' פי"ט מהל' אישות הלכה י"ט, סמג עשין פא, טור ושו"ע אה"ע סי' קי"ב סעיף י"ד:

כב ה מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה א', טור י"ד סי' שלא:

כג ו מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה י"א:

כד ז מיי' פ"ו מהל' יבום , סמג עשין נא, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ג סעיף ח':

כה ח מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה ב', טור י"ד סי' שלא:

כו ט מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה ה':

כז י מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה ז':

דף סח עמוד א עריכה

כח א מיי' פ"ט מהל' תרומות הלכה ט':

כט ב מיי' פ"א מהל' יבום הלכה ט"ז, ומיי' פ"ה מהל' יבום הלכה י"ח, סמג עשין נא ועשה נב, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"ז סעיף א':

ל ג מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה י"א, טור י"ד סי' שלא:

לא ד מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה ג', סמג לאוין קב, טור ושו"ע אה"ע סי' ו' סעיף ח', וע"ש בטור ובב"י:

לב ה מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ז' והלכה י:

לג ו מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ה':

דף סח עמוד ב עריכה

לד א מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ?:

לה ב מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ז':

לו ג מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ח':

דף סט עמוד א עריכה

לז א מיי' פי"ח מהל' איסורי ביאה הלכה א', סמג לאוין קפא, טור ושו"ע אה"ע סי' ו' סעיף ח':

לח ב מיי' פי"ז מהל' איסורי ביאה הלכה ג', סמג לאוין קכה:

לט ג מיי' פי"ב מהל' איסורי ביאה הלכה י"ט, סמג לאוין קיב ולאו קטז, טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף ג':

מ ד מיי' פי"ב מהל' איסורי ביאה הלכה י"ח, טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף ב':

מא ה מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה י"ג, טור י"ד סי' שלא:

דף סט עמוד ב עריכה

מב א מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה י"ד:

מג ב מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ט"ז, טור י"ד סי' שלא:

מד ג מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה י"ג והלכה יד:

מה ד מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה ט"ו:

מו ה מיי' פ"ו מהל' יבום הלכה ח', סמג עשין נא ועשה נב, טור ושו"ע אה"ע סי' קע"ב סעיף ט"ז:

מז ו מיי' פ"ט מהל' תרומות הלכה א', סמג לאוין רכח, טור י"ד סי' שלא:

מח ז ח ט מיי' פ"ח מהל' תרומות הלכה ג', טור י"ד שם:

מט י מיי' פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה י"ז, סמג לאוין קכה, טור ושו"ע אה"ע סי' ד' סעיף כ"ז:

דף ע עמוד א עריכה

נ א מיי' פ"ו מהל' תרומות הלכה י"ב והלכה יג, סמג לאוין רצ, טור י"ד סי' שלא: