עין משפט ונר מצוה/ביצה/פרק ה

דף לה עמוד ב עריכה

א ב מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' תקכ"א סעיף א':

ב ג טור ושו"ע או"ח סי' של"ח סעיף ז':

ג ד מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה כ"ג, טור ושו"ע או"ח סי' של"ח סעיף ז', וטור ושו"ע או"ח סי' תקכ"א סעיף ב':

ד ה מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה כ"ד, טור ושו"ע או"ח סי' של"ח סעיף ח', וטור ושו"ע או"ח סי' תקכ"א סעיף ג':

ה ו מיי' פ"ז מהל' ביאת מקדש הלכה ט', סמ"ג לאוין שח:

ו ז מיי' פ"ה מהל' נזירות הלכה י"ד:

ז ח מיי' פי"א מהל' כלים הלכה ח':

ח ט מיי' פכ"ב מהל' שבת הלכה כ', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף מ"ה:

ט י מיי' פ"ד מהל' מתנות עניים הלכה א':

י כ מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה ב', ומיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה ט"ו, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' של"ג סעיף א':

דף לו עמוד א עריכה

יא א מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה ב', ומיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה ט"ו, טור ושו"ע או"ח סי' של"ג סעיף א':

יב ב ג מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' תקכ"א סעיף א':

יג ד מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה כ"ג והלכה כה, טור ושו"ע או"ח סי' תקכ"א סעיף ב', וטור ושו"ע או"ח סי' של"ח סעיף ז':

יד ה ו מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה כ"ד והלכה כה, טור ושו"ע או"ח סי' של"ח סעיף ח', וטור ושו"ע או"ח סי' תקכ"א סעיף ג':

טו ז ח מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה כ"ה, טור ושו"ע או"ח סי' שט"ז סעיף ד':

טז ט מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' של"ז סעיף א':

דף לו עמוד ב עריכה

יז א מיי' פכ"ה מהל' שבת הלכה כ"ד, סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' של"ח סעיף ח', וטור ושו"ע או"ח סי' תקכ"א סעיף ג':

יח ב מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף ל"ד, וטור ושו"ע או"ח סי' תקי"ח סעיף ה':

יט ג טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף ל"ה:

כ ד טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף ל"ד:

כא ה מיי' פ"א מהל' יו"ט הלכה י"ז:

כב ו מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה ו', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' של"ו סעיף א', וטור ושו"ע או"ח סי' תקכ"ד סעיף א':

כג ז מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה ט', סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' של"ט סעיף א', וטור ושו"ע או"ח סי' תקכ"ד סעיף א':

כד ח מיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה ה', טוש"ע שם, וטור ושו"ע או"ח סי' של"ט סעיף ב' וסעיף ג:

כד (ח) מיי' פכ"ג מהל' שבת הלכה י"ד, טור ושו"ע או"ח סי' תקכ"ד סעיף א', וטור ושו"ע או"ח סי' של"ט סעיף ד':

דף לז עמוד א עריכה

כה א מיי' פ"ב מהל' יבום וחליצה הלכה ו', סמ"ג עשין צב, טור ושו"ע אה"ע סי' קס"א סעיף ד':

כו ב מיי' פ"ג מהל' יו"ט הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' תק"ו סעיף ג':

כז ג מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ח סעיף י':

כח ד מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה ט', טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ז סעיף ג':

כח (ד) מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה י"א, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ז סעיף ד':

כט ה טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ז סעיף ח':

כט (ה) מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה י"ז, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ז סעיף י"א:

ל ו מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה כ', טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ז סעיף י"ב:

דף לז עמוד ב עריכה

לא א ב מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה י"א, סמ"ג עשין מד"ס א, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ז סעיף ה':

לב ג מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה י"ח, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ז סעיף ט':

לג ד מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה כ', טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ז סעיף י':

לג (ד) מיי' פ"ו מהל' טומאת מת הלכה ב':

לד ה מיי' פי"א מהל' שמיטה ויובל הלכה כ':

דף לח עמוד א עריכה

לה א מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה כ':

לו ב מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה ט"ו, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ז סעיף ו':

לז ג מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה ט"ו, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ז סעיף ז':

לח ד ה ו ז מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה י"ז, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ז סעיף י"א:

דף לח עמוד ב עריכה

לט א מיי' פט"ו מהל' מאכלות אסורות הלכה י"ב, סמ"ג לאוין קמא, טור ושו"ע יו"ד סי' צ"ח סעיף ב', וטור ושו"ע יו"ד סי' ק"ט סעיף א':

מ ב מיי' פי"ח מהל' מכירה הלכה י"ג, סמ"ג לאוין קע, טור ושו"ע חו"מ סי' רכ"ט סעיף ב':

מא ג מיי' פט"ז מהל' מאכלות אסורות הלכה ב', סמ"ג לאוין קמא:

דף לט עמוד א עריכה

מב א מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה ט"ז, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ז סעיף י"ג:

מג ב מיי' פ"ב מהל' מעילה הלכה י"ג:

מד ג מיי' פ"ז מהל' ע"ז הלכה י', טור ושו"ע יו"ד סי' קמ"ב סעיף א':

מה ד מיי' פ"ו מהל' נדרים הלכה י"א, טור ושו"ע יו"ד סי' רכ"א סעיף י"ב:

מו ה מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה ה':

מז ו מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה ד':

מח ז מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה י"ד, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ז סעיף י"ד:

מט ח מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ז סעיף ט"ו:

נ ט מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ז סעיף ט"ז:

נא י מיי' פ"ה מהל' נדרים הלכה א', סמ"ג לאוין רמב, טור ושו"ע יו"ד סי' רכ"ד סעיף א':

דף לט עמוד ב עריכה

נב א מיי' פ"ז מהל' נדרים הלכה ב', טור ושו"ע יו"ד סי' רכ"ד סעיף א':

נג ב מיי' פ"ז מהל' נדרים הלכה ד', סמ"ג לאוין רמב, טור ושו"ע יו"ד סי' רכ"ו סעיף א':

נד ג מיי' פ"ו מהל' בכורות הלכה י', ומיי' פ"ג מהל' שקלים הלכה ד' והלכה ה:

נה ד מיי' פ"ו מהל' בכורות הלכה י':

נו ה מיי' פי"ז מהל' גזילה ואבידה הלכה ג', טור ושו"ע חו"מ סי' רס"ט סעיף א':

נז ו מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ז סעיף י"ז:

דף מ עמוד א עריכה

נח א מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ז סעיף י"ח:

נט ב מיי' פ"ג מהל' נזקי ממון הלכה י"ד, סמ"ג עשין סו, טור ושו"ע חו"מ סי' שצ"ג סעיף א':

ס ג מיי' פ"ה מהל' יו"ט הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' שצ"ז סעיף י"ז:

סא ד ה מיי' פ"ב מהל' יו"ט הלכה ב', סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ז סעיף ב', וטור ושו"ע או"ח סי' תצ"ח סעיף ג':

סב ו מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה י"ד, סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' ש"י סעיף ב':