פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

חתיכה שאינה ראויה להתכבד שנתערבה באחרות מין במינה יבש ביבש

(דהיינו שאין נבלל והאיסור עומד בעצמו אלא שנתערב ואינו מכירו) (ב"י בשם תשובת הרשב"א והרמב"ן וסה"ת)

חד בתרי בטיל ומותר לאכלן אדם אחד כל אחת בפני עצמה אבל לא יאכל שלשתן יחד ויש מי שאוסר לאכלן אדם אחד אפילו זה אחר זה:

הגה: וכן יש לנהוג לכתחילה ויש מחמירין להשליך אחד או ליתן לעובד כוכבים (הגהות ש"ד בשם מוהר"ם ורש"י בע"ז דף ע"ד ע"א) ואינו אלא חומרא בעלמא וכל זה כשנתערב במינו אבל שלא במינו ואין מכירו אפילו יבש ביבש צריך שישים (טור בשם בעל התרומה ועוד הרבה פוסקים) ואין חילוק בכל זה בין אם האיסור מדרבנן או מדאורייתא (בית יוסף בשם הפוסקים דלא כהגהת ש"ד) ועי' לקמן סימן קכ"ב אם נתערבו כלים ביחד:

סעיף בעריכה

יבש ביבש שנתבטל חד בתרי אם בשלן [כולן] כאחד אפילו לאכול כל אחד בפני עצמו אסור אם אין שם שישים מפני שהרוטב בנותן טעם ונבלע בחתיכות ואם רוצה לבשלן יחד ואין שם שישים מותר להרבות עליהם כדי שיעור שישים ולבשלן ואין בו משום מבטל איסור:

הגה: וי"א דאם נודע התערובת קודם שנתבשלו ביחד הכל שרי דאין חוזרין ונאסרים מאחר שנתבטל ביבש (טור בשם הרא"ש ורבינו ירוחם בשם התוספות וכתב שכן עיקר) ובמקום הפסד יש לסמוך אדברי המקילין ולהתיר: