פתיחת התפריט הראשי

רמב"ם הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים ז י

רמב"םעריכה

דפוסעריכה

עבודת כוכבים או אשרה שנשרפה אפרה אסור בהנאה וגחלת של עבודת כוכבים אסורה והשלהבת מותרת מפני שאין בה ממש ספק עבודת כוכבים אסור ספק ספיקה מותר כיצד כוס של עבודת כוכבים שנפל באוצר מלא כוסות כולן אסורים מפני שעבודת כוכבים וכל משמשיה אוסרין בכל שהן פירש כוס אחד מן התערובת ונפל לכוסות שנים הרי אלו מותרין טבעת של עבודת כוכבים שנתערבה בכמה טבעות ונפלו שתים מהן לים הגדול הותרו כולן שאני אומר אותה הטבעת היתה בכלל השתים נתערבה במאה ונתחלקו ארבעים למקום אחד וששים למקום אחר ונפלו הארבעים כולן לטבעות אחרות כלן מותרות שאני אומר אותה הטבעת האסורה ברוב היא נפלו הששים לטבעות אחרות כולן אסורות.

מפרשי הרמב"םעריכה

השגת הראב"דעריכה

טבעת של וכו' - א"א אמר אברהם - המחבר בעל ההשגות לפי הסוגיא השנויה בזבחים בעינן שנתערב עוד מאותן שלושה לשנים אחרים ואותן האחרונים מותרין שהם נקראים ספק ספיקא.

שאני אומר אותה הטבעת האסורה ברוב היא - א"א אמר אברהם - המחבר בעל ההשגות כל זו הסוגיא אינה כהלכה דיחידאה היא דכר' אליעזר אתיא ובנן פליגי עלה. והא דאמרינן איסורא ברובא איתא נמי ליתא דשמואל ורב יהודה פליגי אדרב דסבירא ליה הכי.