שולחן ערוך אורח חיים תקכד א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אין עולין על גבי אילן ולא רוכבין על גבי בהמה ולא שטין על פני המים ולא מספקין להכות כף על ירך ולא מטפחין להכות כף על כף ולא מרקדין ולא דנין ולא מקדשין ולא כונסין ולא מיבמין ולא מגרשין ולא חולצין ולא מקדישין ולא מחרימין ולא מפרישין תרומה ומעשרות:

הגה: ודין פדיון הבן כדינו בשבת כך דינו ביום טוב ועיין לעיל סימן של"ט סעיף ד':

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

(א) ולא דנין:    כתב הטור וכולן אם עשאן בין שוגגין בין מזידין מה שעשו עשוי ע"ש. ועיין ט"ז.


משנה ברורה

(א) אין עולין על גבי אילן - עיין לעיל בסימן של"ו שם מבואר פרטי הדין וטעמיהן:

(ב) ולא רוכבין על גבי בהמה - עיין לעיל בסימן ש"ה סי"ח ויתר דברי הסימן עד סופו מבואר לעיל בהלכות שבת בסימן של"ט סעיף א' עד ס"ה עי"ש במשנה ברורה ובה"ל טעם כל אלו הדברים ופרטיהן ושייך גם לענין יו"ט:

(ג) ולא מפרישין תרומה ומעשרות - וה"ה חלה ועיין לעיל בסימן תק"ו סעיף ג' וד' שם מבואר פרטי הדין:

(ד) וע"ל סי' של"ט ס"ד - ר"ל דשם מבואר דבדיעבד מה שעשה עשוי:
פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש