שולחן ערוך אורח חיים שלח ז


שולחן ערוך

מי שיש לו פירות בראש הגג ורואה מטר שבא אסור לשלשלם בשבת דרך ארובה שבגג אבל מותר לכסותן ואפילו לבנים שהם מוקצים מותר לכסותן מפני הדלף:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(י) אסור לשלשלם:    דמטרח שלא לצורך שבת:


(יא) מותר לכסותן:    ויש"ש פסק כרש"י דאסור לכסותן:

באר היטב

(ז) לכסותן:    ורש"ל פסק דאסור לכסותן.


משנה ברורה

(כה) אסור לשלשלם - דטורח שלא לצורך שבת הוא הא פירות לצורך היום שרי שלא יטנפו בגשמים [פמ"ג]:

(כו) מותר לכסותן - הנה ביש"ש החמיר בזה והביאו המ"א אבל הא"ר וש"א הוכיחו מהגמרא דמותר:

(כז) שהם מוקצים - כגון שהן סדורות ועומדות לבנין וכנ"ל בסימן ש"ח סי"ז:

(כח) מותר לכסותן - אבל אסור לטלטלן ממקומן אף שאין לו במה לכסות [מ"א בסימן של"ד סק"ג]:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש