פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים שצז יג

שולחן ערוך

לקח מחבירו ביום טוב גחלת לא יוליכנה אלא כרגלי הנותן אבל אם הדליק נר או עץ משלהבת חבירו הרי הוא כרגלי זה שהדליק:

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(ל) כרגלי הנותן - דהואיל ויש בה ממש הרי היא כשאר הכלים:

(לא) כרגלי זה שהדליק - דהואיל ששלהבת אין בה ממש לא חל עליה שביתת בעליה:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש