תשובות רש"י (מהדורת הרב כשר)/כה

תשובות רש"י:

מהדורת הרב כשר:
א ב ג ד ה ו ז ח ט י
יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ
כא כב כג כד כה כו כז כח

וששאל[כשר 1] מאי שנא מועד דאין מוסיפין עליהם[כשר 2] מאי שנא יום טוב ושבת דמוסיפין עליהם --


סברא הוא. דתניא (מגילה לא, א) משה תיקן להם לישראל שיהו קורין בתורה בשבתות ובימים טובים ובראשי חדשים ובחולו של מועד שנאמר וידבר משה את מועדי י״י, ועזרא תקן להם לישראל שיהו קורין בשני ובחמישי ובשבת, ואמרינן (בבא קמא פב, א)[1] כל דטפי ליה מלתא לחבריה טפי ליה גברא.

ואיכא למימר היינו טעמא דמוסיפין עליהן ביום טוב כי היכי דלהוי הכירא מעליא בין יום טוב לחול. אבל בין יום טוב לשבת היינו טעמא דגבי תוספות כי הדדי נינהו דמוסיפין עליהן משום דאין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד:

הערות הרב מנחם מנדל כשרעריכה

  1. ^ ראה (בתשובה טו) בהערה הראשונה, ומתייחס גם לכאן.
  2. ^ במשנה מגלה (דף כא:) ועיי״ש בגמ׳ (דף כב:). ומכאן מבואר דס״ל בשיטת רש״י והרמב"ם דמוסיפין קאי אכולהו ול"ד על שבת לבד כמש"כ הר״ן בשם י"מ. אמנם הטעם שמוסיפין שמבואר בתשובה זו משום הכירא מעליא עי׳ ברש״י שכ׳ טעם אחר ובגמ׳ כא ע"ב.


הערותעריכה

  1. ^ לא מצאתי בבבא קמא אלא במגילה (מגילה כב, ב) -- ויקיעורך