תשובות רש"י (מהדורת הרב כשר)/כב

תשובות רש"י:

מהדורת הרב כשר:
א ב ג ד ה ו ז ח ט י
יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ
כא כב כג כד כה כו כז כח

וששאל[כשר 1] חציצה דפוסלת בקדשים[כשר 2] מצינו מקומות הרבה דחציצה פוסלת בקדשים נתן מזרק לתוך מזרק מהו מין במינו חוצץ או אינו חוצץ אלמא היכא דאיכא חציצה פוסל ותניא באצבעו מלמד שלא תהא קבלה אלא בימין והיפי דהוי חציצה לא הוי קבלה מעליא ותניא נמי עמד על גבי כלי על גבי בהמה על גבי רגל חבירו פסול ותנא דבי ר׳ ישמעאל הואיל ורצפה מקדשת (זבחים כ״ד) וכלי שרת מקדשין מה כלי שרת לא יהא דבר חוצץ בינו לבין כלי שרת דלא הוי קידוש מעליא אף רצפה לא יהא דבר חוצץ בינו לבין הרצפה דלא הוי עמידה מעליא ומתרצי לההוא ולא הוי חציצה והנן נמי גבי כיסוי הדם דאינו נוהג במוקדשים ליתיב עפר ולא ליבטליה קא הוי חציצה ולא הוי זריקא הכי נמי קמץ ועלה בידו צרור לא הוי קמיצה דלא הוי כקומצו קמיצה מעליא וכן במקומות שחציצה פוסלת בקדשים:

הערות הרב מנחם מנדל כשרעריכה

  1. ^ ראה בתשובה טו בהערה הראשונה, ומתייחס גם לכאן.
  2. ^ מביא כל המקומות דמצינו דחציצה פוסלת בקדשים, נתן מורק לתוך מזרק יומא נח. לא יהא דבר חוצץ בינו לבץ כ"ש זבחים כד. לא ליבטלי׳ הוי חציצה חולין פג. ותיפוק לי׳ משום חציצה מנחות יא. - ומ״ש ותניא באצבעו מלמד שלא תהא קבלה אלא בימין והיכי דהוי חציצה לא הוי קבלה מעליא, נראה לכאורה דהכוונה כמו שפירש״י בזבחים כד. לא יהא דבר חוצץ בין כהן לכלי שרת [בגמ׳ הגירסא בינו לבין כלי שרת עיי״ש בתוס׳ ובק"א דיש לפרש גם על דבר המתקדש] בקבלת הדם דכתיב ולקח הכהן שתהא לקיחא בעצמו של כהן, אך מלשונו שהביא הדרש מחא דימין נראה דבא לחדש דבחציצה יש פסול דלא הוי ימין ועפ״ז נראה די"ל קושיית התוס' שם ובכ״מ עי׳ בגהש״ס מהא דנטילה ע״י ד״א שמה נטילה עיי"ש מת שתירצו ובתו״י וריטב״א יומא נח. ולהנ״ל י״ל דנטילה עי׳ ד״א שמי׳ נטילה ז״ד היכא דלא מעכב נטילה בימין כמו בלולב (עי׳ סוכה מב. בר"ח ובמג״א סי׳ תרנא) אף קיחה ע״י ד״א הוי קיחה דמ"מ לוקח בכח ידיו אבל היכא דמעכב לקיחת ימין צריך ימין ממש וע״י ד"א אין ע"ז שם לקיחת יד ימיו עי' רמב״ם פ"ה מביאת מקדש חי"ז יח. ועי׳ תוס׳ חולין כ. ד״ה לא משמע לחד תירוצא דהא דבעינן ימין הקפידא דווקא שלא יהי׳ שמאל ולא משום דבעי ימין דווקא והנ״מ דמולק בשן כשר אף דפסול בשמאל ואכמ"ל, ועי' מענין חציצה בקדשים, בשוית אבני נזר או"ח סי׳ תלב תלג. ושו"ת חלקת יואב ס"ג וי״ל מהנ״ל וא״ל.