תשובות רש"י (מהדורת הרב כשר)/א

תשובות רש"י:

מהדורת הרב כשר:
א ב ג ד ה ו ז ח ט י
יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ
כא כב כג כד כה כו כז כח

ששאל ברכת מגן מפני מה לא התחילו בהתחלתה בפירוש מעין חתימתה מגן לא על שם מגן יסדוה כי אם על שם כל האבות כולן[כשר 1] כמו ששנינו (ר״ה ל"ב ע״א) מנין שאומרים אבות שנאמר הבו לי״י בני אלים (תהלים כט, א) וחתימתה באבינו הראשון לבדו כמו שהבטיחו אוהבו אמר ר' שמעון בן לקיש (פסחים קי״ז) מאי דכתיב ואעשך לגוי גדול (בראשית יב, ב) זה שאומרין אלהי אברהם ואברכך זה שאומרין אלהי יצחק ואגדלה שמך זה שאומרין אלהי יעקב יכול יהיו חותמין בכולן ת״ל והיה ברכה בך חותמין ולא בכולן לפיכך תחלתה הוצרכה להוסד בדבר השוה לכל האבות לקיים מה שנאמר הבו לי״י בני אלים וסופה שהובטח לו לבדו יסדו בו דבר העומד בו לבדו:

הערות הרב מנחם מנדל כשרעריכה

  1. ^ עי׳ בפרקי דר' אליעזר פכ״ז דבשעת מלחמת אמרפל אמרו מלאכי השרת ברכת מגן אברהם, ועי׳ במחזור ויטרי [לרבינו שמחה מתלמידי רש״י ז״ל] סי׳ כ״ב מפרש דכל לשון ברכה ראשונה שבחו של אברהם הוא מונה והכל מעין מגן וכן הוא בס׳ הפרדס לרש״י סי׳ א׳ . ועי׳ באבדרהם סדר שחרית ומובא לשון תשובה זו בם׳ הפרדס דנ"ח (בחסרון איזה תיבות).