תשובות רש"י (מהדורת הרב כשר)/כד

תשובות רש"י:

מהדורת הרב כשר:
א ב ג ד ה ו ז ח ט י
יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ
כא כב כג כד כה כו כז כח

וששאל[כשר 1] קדשים קלים אבל לא מעשר שני אנן הכי גרסינן נכנסין שם ואוכלין קדשים קלים ומעשר שני[כשר 2]:

הערות הרב מנחם מנדל כשרעריכה

  1. ^ ראה בתשובה טו בהערה הראשונה, ומתייחס גם לכאן.
  2. ^ בג׳ שבועות טז. הגרסא לפנינו ע״ז נכנסים לשם ואוכלין קדשים קלים אבל לא מעשר שני ורש״י פי׳ דע״ה הי׳ מחמרין בזה למצוה מן המובחר, ובירושלמי פ״א דסנהדדין ה"ג הגירסא דחברים הי׳ אוכלין קדשים קלים ולא מע״ש ובנו״כ (תיבה זו מטושטשת) כ׳ דצריך לגרוס כמו לפנינו בגמ' ובמגלת תענית פ"ו הגירסה התתתונה שהיתה קדושתה גמורה חבירים וע"ה נכנסין לשם ואוכלין שם קדק״ל וכ"ש מע"ש, וכן מבואר להדיא בחי׳ הר"י מיגאיש לשבועות דגריס חברים וע״ה אוכלין שם קדק״ל ומע״ש ונראה דכן הוא גם גירסת רבינו חננאל וזה הי׳ גם גירסת רבינו יצחק בן יהודה רבי׳ דרש״י ז"ל.