תשובות רש"י (מהדורת הרב כשר)/יא

תשובות רש"י:

מהדורת הרב כשר:
א ב ג ד ה ו ז ח ט י
יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ
כא כב כג כד כה כו כז כח

וגירסא באיזה מקומן שכתב בשאילתו שכ״ת בספרים גזירה שאינה למידה (זבחים ג' ב') בהקיש מדר׳ יוחנן מלמדת בקל וחומר מין דבתר איכא ויש שכ״ת בו איכא בסיפרי מצאתי כ׳ת מלמדת בקל וחומר וכל הדבר כולו מוגה ואמרתי שמא מלבי כתבתיו ובדקתי בדף אחר שהעתקתי בו הגהות המסכתא מספר רבינו יצחק ב״׳ר יהודא זצ״ל וממנו הגהתי בספרי וראיתי אותו המקום חלק ואיני יודע אם חלק מצאתיו שם או מתוך שלא הבנתי מה הם הנחתי בו חלק עתה יבדוק בו חביבי ויודיעני:

על שאילתו נתתי לב ואומר שכך הגרסא לפי שבוש הספרים באומר הדעת מלמדת בקל וחומר מן דבתרביצא[כשר 1] ותרביצא לשון בית המדרש הוא דבכמה מקומות מצוי הוא בספרים ישנים לשנא דבתרביצא ובתלמוד נמצא בכמה מקומות בי תרביצא אמרי וכן זהו פירושו לפי שלמידה זו למדנו למעלה ואיתמר כדי ולא הוזכר בה שם חכם דהכי אמרן לעיל דבר הלמד בגזירה שוה מהו שילמד בקל וחומר קל וחומר מה הקיש שאינו למד בהקיש אי מדרבא אי מדרבינא מלמדת בקל וחומר מדרבי ישמאל גזירה שוה הלמידה בגזירה שוה חברתה מדרמי בר חמא אינו דין שתלמוד בקל וחומר עמדנו על מידה זו מתלמידי בני הישיבה מסדרי הגמרא ולא הוזכר בה איש הלכך קרי ליה מן דבתרביצא עד כאן:

הערות הרב מנחם מנדל כשרעריכה

  1. ^ לפנינו בזבחים נ׳ ע"ב ליתא לשון מן דבתר ביצא אמנם בשטמ״ק שם א״ז הביא דיש גורסים כן מדתרביצא והפי׳ כמו שכ׳ כאן אות באות וכנראה שהי׳ לפניהם לשון תשובה זו ומצינו לשון תרביצא בגמ׳ מנחות פ״ב ובתרביצא אמור פירש״י בביהמ״ד שמרביצין בו תורה ובתוס׳ שם דהוא לשון שהוסיפו רבנן בש״ס ע״כ.