תשובות רש"י (מהדורת הרב כשר)/ד

תשובות רש"י:

מהדורת הרב כשר:
א ב ג ד ה ו ז ח ט י
יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ
כא כב כג כד כה כו כז כח

והמלך המשפט[כשר 1] שהוקשה בו שהיה לנו לומר "מלך המשפט" --


גם אני הוקשתי בה זה שנים רבות. ואומר לי לבי שהגרסא לפי מרוצתם - שגו להרגיל בגרסת "המלך הקדוש" עם "המלך המשפט".

אך שלא לשנות מנהג הראשונים יש לנו לסמוך על כמה מקראות שדברו בלשון זה:

  • בספר יהושע -- "ויהי בנסוע העם מאהליהם וארון הברית" (יהושע ג, יד) -- ואין לנו לומר שהארון עצמו ברית אלא הלוחות שבו כמו שקראוהו בכמה מקראות "ארון הברית" "ארון העדות".
  • ובספר מלכים -- "ויקצץ אחז את המסגרות המכונות" (מלכים ב טז, יז) [ומתרגמין] ית גדנפי בסיסיא
  • ובספר ירמיה כל העמק הפגרים והדשן (ירמיה לא, לט) - כמו עמק הפגרים
  • "ואת המזבח הנחשת אשר לפני י״י" (מלכים ב טז, יד)
  • "ויתן את הספר המקנה" (ירמיה לב, יא)

יתן חביבי לבו וימצא הרבה לעזרה.

הערות הרב מנחם מנדל כשרעריכה

  1. ^ כל לשון תשובה זו מובא בס' מחזור ויטרי בענין עשרת ימי תשובה (עמוד שמ״ה) וחתום שלמה בר יצחק. ומובא גם בפרדס. ובפירש"י (ברכות יב, ב) ד"ה המלך המשפט הביא ג׳ ראי׳ מפסוקים שכ׳ כאן והוסיף כאן עוד ב׳ פסוקים.