תשובות רש"י (מהדורת הרב כשר)/כא

תשובות רש"י:

מהדורת הרב כשר:
א ב ג ד ה ו ז ח ט י
יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ
כא כב כג כד כה כו כז כח

וששאל[כשר 1] היכא שמע לר׳ דאיסור חמור חל על איסור קל מדלא שמעינין ליה דפליג כי היכי דשמעינן ליה לר׳ שמעון מכלל כרבנן סבירא ליה ורבנן ודאי הכי אית להו דאיסור חמור חל על איסור קל כגון נבילה קודם יום הכפורים ור׳ שמעון פוטר ורבנן מחייבי אבל איסור קל על איסור חמור לית להו והכי מפרש בפרק בתרא במסכתא קידושין והוא הדין לר׳ דהא אמרינן כרבנן סבירא ליה ובקידושין שמעינן ליה לר׳ איסור קל חל על איסור חמור[כשר 2] ומדר׳ נשמע לר׳ שמעון:

הערות הרב מנחם מנדל כשרעריכה

  1. ^ ראה בתשובה טו בהערה הראשונה, ומתייחס גם לכאן.
  2. ^ נראה דט"ס וצ״ל בקדשים שמעינן לי׳ לרבי וכו׳ והכוונה לגמ' כריתות כג: עיי״ש ברשי׳ ושטמ"ק וכן הגי׳ הבנין ציון לעיל בסי׳ י״ח עיי״ש מ"ש.