תשובות רש"י (מהדורת הרב כשר)/כג

תשובות רש"י:

מהדורת הרב כשר:
א ב ג ד ה ו ז ח ט י
יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ
כא כב כג כד כה כו כז כח

וששאל[כשר 1] שחט שני חטאות של צבור[כשר 2] משום דעולות אשכחן בצבור טפי מחדא כדכתיב יהיו עולות וכן שלמים כדכת׳ ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים אבל חטאת לעולם לא אשכחן בצבור טפי מחדא דכתי׳ ושעיר עזים אחד לחטאת וכי שחיט שני חטאות בשבת לא הוי טועה בדבר מצוה וחייב על השנייה:

הערות הרב מנחם מנדל כשרעריכה

  1. ^ ראה בתשובה טו בהערה הראשונה, ומתייחס גם לכאן.
  2. ^ הכוונה לגמ׳ מנחות סד. שחט שני חטאות של צבור ומפרש אמאי לא נקט עולות עיי״ש בתוס׳ ד״ה שחט ובשטמ"ק שכ׳ כמו דמבואר בתשובה כאן, ועי' ברש"י ובפ׳ הרבינו גרשום שם.