תשובות רש"י (מהדורת הרב כשר)

תשובות רש"י:

מהדורת הרב כשר:
א ב ג ד ה ו ז ח ט י
יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ
כא כב כג כד כה כו כז כח

תשובות רש"י
מאת רש"י

הוקלד ע"פ הדפסתו של הרב מנחם מנדל כשר בשנת תרפ"ה כאן

מפתח התשובות עריכה

פתח דבר אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכח

נושאי התשובות עריכה

תשובת רש"י ז"ל לר׳ נתן בר׳ מכיר בר׳ מנחם בר׳ מכיר.

 • א) שאלה, ברכת מגן מפני מה לא התחילו בהתחלה בפי׳ מעין חתימתה.
 • ב) מה ראו לקבוע זמן שאילת מטר בששים בתקופה בגולה.
 • ג) מה ראו שלא להקדים ושלא לאחר.
 • ד) למה שנהגו לומר המלך המשפט ולא מלך המשפט.
 • ה) לשטרות מונין שנה אחת לב׳ מלכים אבל הכתובים דקדקו בחשבונם.
 • ו) כי משמש בד׳ לשומת וסידורן ויש עוד לשונות ונכללים באלו.
 • ז) דאמרו חז״ל הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין וכו׳ ואיך מצינו כמה מקראות של תוכחה.
 • ח) כה אמר למשיחו הכתוב ישעיה מ״ה א׳ (ישעיהו, מה) היא נבואה לעתיד על כורש.
 • ט) איכא בינייהו יוה״כ שחל להיות אחר השבת אמאי לא נקיט יו״ט והיכי דחינן יוה״כ וי"ט משום אכילת ירק.
 • י) למה לא נהגו בח"ל במתנת זרוע והלחיים והקיבה.
 • יא) על דבר הגירסא בזבחים נ׳ מלמדת בקל וחומר מין דבתר איכא ונמחק מין דבתר איכא.
 • יב) שאלה מי שפסקה לנדוניא לחתנה חלק שיש לה בשותפות עם אחרים והם טוענים שאין רוצים להכירו לשותף ויש להם דינים ודברים עם חמותו, ופסק אם כבר נו״נ בעסק ברשות שותפו אינם יכולים לדחותו אכל אם לא נו״נ בעסק טענה מעליא הוא ביד שותפו.
 • יג) הגיד וחלבו בחיה אסור כמו בבהמה ואין חילוק בין חיה לבהמה אלא בחלבים הקרבים על גבי המזבח.
 • יד) עוד בדבר הזה.
 • טו) תרי יומי דר״ה בא״י שתי קדושות הן ובחו״ל קדושה אחת הן.
 • טז) ביאור סוגיא בערובין (דף כד:) ההיא רחבה דהואי בפומבדיתא וכו׳.
 • יז) בענין תלת שני דאגלינהו סנחרב עד דאתא ירמיה ואהדרינהו, לא דאהדרינהו ירמיה בתר תלת שנין אלא אחר זמן רב והני תלת שנין לא זרעו משום שעת חירום ולא מנו שמטין ויובלות.
 • יח) בענין דדייק בגמרא דרבי אית ליה איסור חל על איסור איסור חמור על איסור קל ולא קל על חמור.
 • יט) נבלת שרץ מיהו לא מטמא, כלומר בלא נגיעה לאפוקי נבלת בהמה מטמא במשא ונבלת עוף בבית הבליעה מה שאין כן שרץ.
 • כ) הזיד במעילה באזהרה מוזר לא יאכל כי קודש הם כל שהו קודש הרי הוא בלא יאכל.
 • כא) היכא שמע לרבי דאיסור חמור חל על איסור קל, מדלא שמעינן ליה דפליג.
 • כב) חציצה דפוסלת בקדשים מצינו בכמה מקומות.
 • כג) שחט שני חטאת של צבור לא הוי טועה בדבר מצוה דלא אשכחן בציבור טפי מחדא.
 • כה) מאי שנא מועד דאין מוסיפין עליהם וכו׳.
 • כו) תנחומי אבלים היינו ברכת אבלים.
 • כח) פרה אדומה מאי טעמא קודמת לחודש.