תשובות רש"י (מהדורת הרב כשר)/ה

תשובות רש"י:

מהדורת הרב כשר:
א ב ג ד ה ו ז ח ט י
יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ
כא כב כג כד כה כו כז כח

וששאל מונין לזה ולזה (ר״ה דף ב׳) והוקשה לו שאנו מונין שנות בית הראשון על שנות מלכים ועל פיהם צרפנו שנות עולם ומי יאמר שלא מנו מקצתן שנה לאב ולבן? כשאמרו מונין שנה לשני מלכים לא אמרו אלא בשטרות שתקנו להם מלכות מפני שלום מלכות וכבודו וכה אמרו שהכותב שטר בתחלת השנה כותב למלך שהוא באותה שנה וכשמת ועמד אחד תחתיו באותה שנה הבא לכתוב שטר אחריו אינה מונה למלך המת מפני כבוד החי אלא מונה אותה ראשונה למלך העומד אבל הכתובים דקדקו בחשבונם בין בשני דורות שמאדם עד יציאת מצרים בין בשני מלכי יהודה והמצרפין את המנין לא על הכתובים סמכו שהרי יש מקראות הצריכין להדרש ואי אפשד להעמיד (אלא) על ידי מדרש הגון וכי אפשר לבן שיהיה גדול מאביו כגון אשר סר אמציהו ומלך עוזיהו בנו בימיו ולא פירש במקרא והן ט״ו שנים שנבלעו שנות הבן בשל אביו והעמידום רבות מסידרי העולם על ידי שמיטין ויובלות שמנו שבעה עשר יובלות משנכנסו לארץ עד שיצאו ואע״פ שבטלו היובלות משגלו שבט ראובן ושבטים שבעבר הירדן מנו יובלות לקדש שמיטין ועל ידיהן עמדו על אמיתות סך החשבון ועוד סמכו[כשר 1] על המקרא שכת׳ בראש שנה בעשר לחודש ארבעה עשרה שנה אחרי אשר הוכתה העיר (יחזקאל מ, א) ואם תחסר שנה או תוסיף שנה לא תמצא היובל בארבעה עשר לחרבן הבית ואף שבע שחלקו מן המקרא הזה הוברר להם וכל שכן שיש לסמוך עליו בחשבון השנים:

הערות הרב מנחם מנדל כשרעריכה

  1. ^ ערכין י״ב.