תשובות רש"י (מהדורת הרב כשר)/כח

תשובות רש"י:

מהדורת הרב כשר:
א ב ג ד ה ו ז ח ט י
יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ
כא כב כג כד כה כו כז כח

וששאלת[כשר 1] פרה אדומה מאי טעמא קודמת לחודש[כשר 2] כך מפורש במס׳ מגילה ירושלמית ר׳ לוי בשם ר׳ חמא ב״ר חנינא אמר בדין הוא שתקדים החודש לפרה שבאחד בניסן הוקם המשכן ובשני בו נשרפה הפרה ולמה פרה קודמת שהיא טהרתן של ישראל כדתניא ובנבלתם לא תגעו ברגל שחייבין כל ישראל לטהר עצמן ברגל יצחק ב״ר יהודה:

הערות הרב מנחם מנדל כשרעריכה

  1. ^ ראה בתשובה טו בהערה הראשונה, ומתייחס גם לכאן.
  2. ^ דברי הירושלמי שהביא המה בפ״ג דמגלה ה״ה ורש״י מגלה כט. והר"ח שם. וכן רש״י גיטין ס: הביאו גיכ דברי הירושלמי אלו, אמנם סוף הלשון כדתניא ובנבלתם וכו׳ ליתא בירושלמי ונראה שהוא פי׳ הריב"י על הא דקאמר דהיא טהרתן של ישראל ועיי״ש בק"ע: