תשובות רש"י (מהדורת הרב כשר)/יז

תשובות רש"י:

מהדורת הרב כשר:
א ב ג ד ה ו ז ח ט י
יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ
כא כב כג כד כה כו כז כח

וששאל[כשר 1] תלת שני דאגלינהו סנחרב[כשר 2] עד דאתא ירמיה ואהדרינו לא קחשב להו לא תימא דאגלינהו סנחרב ובתר תלת שנין אהדרינהו ירמיהו אלא הכין פירושא דהנהו תלת שנין דכתיב בהו ויעל מלך אשור בכל הארץ ויעל שומרון ויצר עליה שלש שנים שלא היה פנאי למנות שמיטין ויובלות לא קחשיב דאותן ג׳ שנים כל ישראל לא חרשו ולא זרעו ולא קצרו הלכך לא קחשיב להו בכלל בנין בית המקדש ואחר כמה שנים אתא ירמיהו ואהדרינהו והני שני דהוו בגלות עד דאתא ירמיהו לעולם אימא לך דמנו יובלות לקדש שמיטין דאע״ג דאקשינן לקמן דלר׳ יהודה שנת חמישים עולה לכאן ולכאן למה (נדרים ס״א) לי לממני יובלות בשמיטין סגי הני מילי בבית שני דלא הוי הפסק כלל אבל בבית ראשון דהוה הפסק בהני שלש שנים דלא מני שמיטין ויובלות כלל אימא לך דבתר תלת שנין צריך למימני להו בכמה ביובל הוי כי אתא סנחרב כי היכי דלא ליתי למטעי בשמיטין וכשפירש לנו מורנו לא נתתי לבי לדבר הזה עד ששמעתי מר׳ אליעזר המקום יהא בעזרו:

הערות הרב מנחם מנדל כשרעריכה

  1. ^ ראה בתשובה טו בהערה הראשונה, ומתייחס גם לכאן.
  2. ^ סוגיא זו הוא בערוכין י״ב ומובא פירש זה ברש״י שם בלשון כך שמעתי ומקשה על פירש זה וסיים והודעתי לרבותי וישרה בעיניהם ע״כ מזה מוכח שרבו בחייו פירש לו ולבסוף הודה לדבריו (בנין ציון) והאריך שם בהקושיות של רש״י על פירוש זה ואכ"מ.