תשובות רש"י (מהדורת הרב כשר)/יט

תשובות רש"י:

מהדורת הרב כשר:
א ב ג ד ה ו ז ח ט י
יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ
כא כב כג כד כה כו כז כח

וששאל[כשר 1] נבלת שרץ מהא לא מטמא[כשר 2] כלומר דלא מסמא שלא בנגיעה לאפוקי נבלת בהמה דמטמאה במשא אע״ג דלא נגע לאפוקי נבלת עוף דמטמא בגדים אבית הבליעה אע״ג דלא נגע כגון שתחב לו חבירו לתוך פיו דלא מטמא בבית הבליעה הואיל ותניא בסיפרא דבי רב[כשר 3] והאוכל מנבלתה יכבס בגדיו יכול תהא נבלת בהמה מטמאה בגדים מבית הבליעה ת״ל נבלה וטריפה לא יאכל לטמאה בה שאין לה טומאה אלא מאכילתה יצאתה נבלת בהמה שמטמאה שלא באכילתה יאכל בה והוא הדין לשרץ שאינו מטמא בגדים אבית הבליעה שתחב לו חבירו הואיל ולא נגע והיינו דקתני אוציא בשר שרצים שאין בהם טומאה חמורה:

הערות הרב מנחם מנדל כשרעריכה

  1. ^ ראה בתשובה טו בהערה הראשונה, ומתייחס גם לכאן.
  2. ^ הובא ברש״י כריתות כ״א ע׳״א וע״ב עיי״ש בסוגיא ותבין. אחר תיבת נבלת שרץ צ״ל ״במשא״ ואחר לתוך פיו חסרו תיבות ״משא״כ בשרץ״ בנין ציון.
  3. ^ עי' תו״כ שמיני פי״א פרשת... ואחרי פי״ב ואמור פי״ד ומובא גם בגמ׳ נדה מ״ב ועי׳ זבחים ס״ט ע״ב וחולין ק׳ ורמב״ם פ״ג מאבה״ט.