תשובות רש"י (מהדורת הרב כשר)/פתח דבר

פתח דבר (מאת הרב מנחם מנדל כשר)עריכה

ב"ה. הסגולה היקרה שו"ת רש״י אשר אני נותן לפניכם היום נדפס מכבר בירושלים מס׳ חפש מטמונים מכתב יד ישן נושן על קלף וכבר ספו תמו ואינו בנמצא כלל רק באוצרי הספרים, וכאשר הגיע לידי אמרתי להדפיסו להמציא אותו ליד רבים המשתוקקים לתורתו של רבותינו הראשונים ז״ל ובפרט לדברי רבינו רש״י ז"ל, עברתי עליו וכתבתי מראה מקומות והערות במשך זמן קצר ימים ספורות, ויען הייתי נחפז לדרכי קצרתי במקום שהי׳ להאריך והי' לפני מאמר חכז״ל לא עליך המלאכה לגמור ואכתוב בזה דברים אחדים ע"ד התשובות.

א) מן סימן א. עד סימן יב. המה התשובות אשר השיב רש"י ז"ל לר׳ נתן בר׳ מכיר בר׳ מנחם בר׳ מכיר ז״ל [לבד סימן ב-ג אשר יש להסתפק שהם לרבו ריבר"י כמ״ש בהגהות עיי"ש], רבינו נתן זה וכן אחיו רבינו מנחם הי׳ מתלמידי רש"י ונזכרו בשמם הרבה פעמים בס׳ הפרדס לרש״י סי׳ כה קפ״א ועוד. וכן בס׳ האורה לרש"י בהרבה מקומות, ועי׳ במבוא לסדור רש״י ח״ב, ובמחזור ויטרי לרבינו שמחה מתלמידי רש"י ועי׳ בשבלי הלקט סי׳ קי״א מ״ש רבינו נתן בשם רש״י, ומוזכר גם בשו"ת הראב״ן קמט: ובמבוא לס׳ האורה הביא מס׳ עמודי העבודה דרבינו נתן זה חיבר הקינה, "אבל אעורר" בשנת תתנ״ו ועוד כמה פיוטים וסליחות, ונרמז זאת בלשון רש״י כאן בתשובה א׳ שמכנהו בלול במקרא במשנה תלמוד והגדה ו"פיוט". [ומ״ש המו״ל במבוא דצ״ל כאן בתשובה א' ר׳ נתן בר׳ מכיר ור׳ מנחם בר׳ מכיר אינני יודע ההכרח דשפיר י״ל דזקנו של ר' נתן הי' שמו מנחם ועל שמו נקרא אחי ר׳ נתן ר׳ מנחם ולשון התשובות משמע שהם ליחיד].

ב) סי׳ י״ב. היא תשובה שהשיב רש״י לרבינו הזקן דורכל. ונראה דט״ס וצ״ל דורבל או דורבלי הנזכר הרבה פעמים במחזור ויטרי יצחק בר׳ דורבלו וכן בסדור רש״י ומבואר בשו״ת מהר"מ ב"ב סי׳ תק"א דנהרג הוא ובנו בשעת הגזירה, ונראה דרבינו דורבל זה הוא ששאל מרש״י.

ג) מן סי׳ י"ג עד כ"ח. המה התשובות אשר השיב רבו של רש"י רבינו יצחק בן יהודה ז"ל לרש"י - והזכירו רש"י בפירושו ובחיבוריו הרבה פעמים עי׳ ר״ה כח. וכן מוזכר בהרבה ספרי הראשונים.

ד) תשעה מתשובות הנדפסים כאן מובאים בס׳ הפרדס לרש"י בסופו נח: אך בחסר ויתיר ושינוי עד שקשה להולמם והם כספר החתום ולפי הנדפס לפנינו מובן היטב ובהגהות בסופו ציינתי כ״א על מקומו ואלה הם סימן א. ב. ג. ד. ז. י. יג. כ. כה.

ה) אלה המקומות בספרי הראשונים אשר מוזכר בהם מקצת מתשובות רש״י אלו בלשונם והבאתי אותם בהגהות שבסוף הספר במקומם. א) ספר אור זרוע הגדול סי' תמ"ד וסי׳ תע״ט, והגהות אשר״י פ׳ הזרוע. ב) תמים דעים להראב״ד סי׳ קס״ד. ג) מחזור ויטרי דף שמ״ה. ד) ספר האורה לרש״י ח״ב סי׳ ס"ח. ה) שבלי הלקט סי׳ כא. ו) מרדכי חולין פ' הזרוע ופ׳ גיד הנשה. ז) ס' האגודה מס׳ חולין. ח) שלטי הגבורים פ' כל הבשר. ובהגהות בסוף הספר הבאתי גם כן כל המקומות בפירש״י בש"ס המרומז לתשובות אלו.

ו) בשו״ת בנין ציון להגאון המפורסם בדורו מהר"י עטלינגער ז״ל ח״ב ס״ט הביא י"ד תשובות בלשונם וכותב עליהם ביאורים ובהגהות שבסוף הספר הבאתי תמצית דבריו ומה שיש להעיר עליהם. וז"ל בתחלת התשובה שם נשאלתי מחכם אחד אחרי אשר זה מקרוב הוציא לאור איש יקר תשובות רבינו שלמה בן יצחק (רש״י) אשר מצא על כתיבת יד על קלף ישן אם יש להאמין שמחצבת תשובות אלה בקודש ומפי רש״י יצאו ושהי׳ גנוזות זה קרוב לשמונה מאות שנה עד האירו נגד פנינו כעת הזאת: וזה אשר השבתי דע ידידי בחנתי בעניות דעתי את דברי התשובות עד מקום שידי מגעת ומצאתי ראיות חמורות כי יסודותן בקודש רק שבזה לא דבר נכונה המביאו לדפוס שקראו בשם כולל תשובות רבינו שלמה בן יצחק כי רק מסימן א׳ עד סימן י״ב אשר בסופו חתום שלמה בר יצחק הן תשובות רש״י אבל מסי׳ י״ג עד סי׳ כ״ח אשר בסופו חתום יצחק בר יהודה הן תשובות לשאלות רש"י אשר השיב לו רבו רבינו יצחק בר׳ יהודה וכו׳ עכ״ל והקורא מ"ש לעיל יראה כי יש די ראיות ברורות מספרן של ראשונים שהבאתי אשר לא הי׳ נמצאים עוד לפניו שנעלם מכל ספק שדברים אלו ממקור נאמן של רש״י יצאו.

וזאת למודעי כי נודעתי שנמצא עוד בכת״י שו״ת רש״י והבטיחו ליתנם לי אם אקבלם לדפוס, ואם ימצא מי מנדיבי עמנו היקר להם זכרון של ראשונים שינדבו תרומת כסף להדפיסם על שמם לזכרון עולם יודיעו לי כן נמצאים עוד גנוזים בבתי עקד הספרים כתבי ידות שונים ספרים יקרים מהראשונים ז"ל ולמצוה גדולה תחשב מי שיקבל ע״ע להוציאם לאור עולם וזכותם תעמוד לנו ע״ע כאשר האריכו בזה בספרן של רבותינו ז״ל - ואני תפלה, רחמנא אדכר ל"ו (=אולי צ"ל לן) זכותא דרבינו רש״י ז"ל גם לי ולזרעי אשר משפחתינו מתיחסת מגזע מחצבתו‏[1] יעמוד לנו שנזכה לעסוק בתורה במנוחה ללמוד וללמד לשמור ולעשות.

מנחם מענדיל כשר

חדש אב שנת תרפ״ב.

הערות שולייםעריכה

  1. ^ אבי הרב ר׳ יצחץ פרץ שליט״א, בן מרת מלכה גיטל מבית וואסערצוג, בת מרת פיגה געזונדהייט. בת האשה הצדיקה המפורסמת מרת רחל געזונדהייט [היא היתה אם של הגאון המפורסם בעל תפארת יעקב ז״ל אבד"ק ווארשא], בת הרב הגאון המקובל האלה מו״ה משה זצ״ל [תואר הנפלא הזה חרות עליו במצבת בנו הר׳ צבי יהודה ז"ל נפטר בשנת תר״ד ומנ"כ בקראקא ונדפס לשון המצבה בס׳ לוחות זכרון סי׳ קיג] והרב ר׳ משה זצ״ל הי׳ נין ונכד להרמ"א ז״ל וספר היוחסין נמצא אצל נכדיו ממשפחת בינענפעלד בעיר קראקא, ובספר המכריע בהקדמה נדפס ספר היוחסין של הרמ״א ז״ל לרש״י ז״ל ולמעלה בקודש עד דוד המע״ה: