פתיחת התפריט הראשיחכמות בחוץ תרנה ברחובות תתן קולה — במקום עוברים ושבים תתן כל אחת מהחכמות קולה; הטעם, שהיא נמצאת לכל מבקשיה.

במועד קטן: כל העוסק בתורה בסתר, תורתו מכרזת עליו בגלוי, שנאמר: חכמות בחוץ תרונה.

ובמדרש: ברחובות תתן קולה, אלו תלמידי חכמים שיושבים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ומשמיעין קולן בדברי תורה.