נחמיאש על משלי א טזכי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפוך דם — ואף על פי שלא התחילו לפתותך ללכת אתם בדרך ארוב דם, אלא בדרך אחרת, דרך הרשות, לא תלך אתם, כי סופם יוכיח על תחילתם, כי רגליהם לרע ירוצו וגו'.

ורבינו סעדיה פירש פסוק זה על החטאים עצמם, כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפוך דם עצמם. ויהיה פירוש פסוק זה על החטאים עצמם, כעין הפסוקים שאחריו.