נחמיאש על משלי א יבנבלעם כשאול חיים ותמימים כיורדי בור — משפט הכתוב: נבלעם חיים ותמימים כיורדי בור. ופעמים תמימים כמו 'שלמים'.