נחמיאש על משלי א לאמה יהיה עונשם? ויאכלו מפרי דרכם וממעצתיהם ישבעו — כמה דאת אמר: "לתת לאיש כדרכיו" וגו' (ירמיהו לב יט).