עין משפט ונר מצוה/תענית/פרק ד

דף כו עמוד א עריכה

א ב מיי' פ"ו מהל' כלי מקדש הלכה א', סמ"ג עשין קעב:

ב ג מיי' פ"ו מהל' כלי מקדש הלכה ב':

ג ד מיי' פ"ו מהל' כלי מקדש הלכה ג':

ד ה מיי' פ"ו מהל' כלי מקדש הלכה ו':

ה ו מיי' פ"ו מהל' כלי מקדש הלכה ז':

ו ז ח מיי' פ"ו מהל' כלי מקדש הלכה ח':

ז ט מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה ב', סמ"ג עשין מד"ס ג, טור א"ח סימן תקמט:

דף כו עמוד ב עריכה

ח א מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה ו', סמ"ג עשין מד"ס ג, טור ושו"ע או"ח סי' תקנ"א סעיף א':

ט ב מיי' וסמג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תקנ"א סעיף ג':

י ג מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה ז', סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תקנ"ב סעיף א':

יא ד ה מיי' פי"ד מהל' תפלה הלכה א' והלכה ב, סמ"ג עשין כ, טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ט סעיף א':

יב ו מיי' פט"ו מהל' תפלה הלכה ד', סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף ל"ח:

דף כז עמוד א עריכה

יג א מיי' פט"ו מהל' תפלה הלכה ב', סמ"ג עשין כ, טור ושו"ע או"ח סי' קכ"ח סעיף ל':

יד ב מיי' פ"ג מהל' כלי מקדש הלכה ג', סמ"ג עשין קסט:

טו ג ד מיי' פ"ד מהל' כלי מקדש הלכה ג', סמ"ג עשין קעא:

דף כז עמוד ב עריכה

טז א מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה ג', סמ"ג עשין יט, טור ושו"ע או"ח סי' קל"ז סעיף ב':

יז ב מיי' פי"ג מהל' תפלה הלכה ד', סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תכ"ג סעיף ב':

דף כח עמוד א עריכה

יח א מיי' פ"ו מהל' כלי מקדש הלכה ז':

דף כח עמוד ב עריכה

יט א מיי' פ"ג מהל' מגילה וחנוכה הלכה ו':

כ ב מיי' פ"ג מהל' מגילה וחנוכה הלכה ז':

כא ג מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ד סעיף א':

כב ד מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תרמ"ג:

כג ה מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תפ"ח סעיף א':

כד ו מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תצ"ד סעיף א':

כה ז מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תכ"ב סעיף ב':

דף כט עמוד א עריכה

כו א טור ושו"ע או"ח סי' תקנ"ח:

דף כט עמוד ב עריכה

כז א טור ושו"ע או"ח סי' תקנ"א סעיף א':

כח ב מיי' פ"ז מהל' יום טוב הלכה כ"א, סמ"ג לאוין עה, טור ושו"ע או"ח סי' תקל"ד סעיף א':

כט ג ד מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה ו', סמ"ג עשין מד"ס ג, טור ושו"ע או"ח סי' תקנ"א סעיף ג':

ל ה מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תקנ"א סעיף ד':

לא ו מיי' פי"ב מהל' תפלה הלכה ט"ז, טור א"ח סימן תקנט:

לב ז מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' תקנ"ב סעיף י':

דף ל עמוד א עריכה

לג א מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה ז', סמ"ג עשין מד"ס ג, טור ושו"ע או"ח סי' תקנ"ב סעיף א' וסעיף ט:

לד ב מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה י', סמ"ג שם, טור ושו"ע או"ח סי' תקנ"ד סעיף א':

לה ג ד מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה ז', סמ"ג שם (טור ושו"ע או"ח סי' תקנ"ב סעיף ב'):

לו ה ו מיי' פי"א מהל' רוצח ושמירת נפש הלכה ח', סמ"ג עשין לט, וטור י"ד סימן קטז:

לז ז מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה ט', טור ושו"ע או"ח סי' תקנ"ב סעיף ו':

דף ל עמוד ב עריכה

לח א מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה י', סמ"ג עשין מד"ס ג, טור ושו"ע או"ח סי' תקנ"ד סעיף כ"ב:

לט ב מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' תקנ"ד סעיף כ"ד:

מ ג ד טור ושו"ע או"ח סי' תקנ"ד סעיף כ"ה:

מא ה מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה י"ח, טור י"ד סימן שפז:

דף לא עמוד א עריכה

מב א מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה א':