עין משפט ונר מצוה/תענית/פרק ד

דף כו עמוד אעריכה

א ב מיי' פ"ו מהל' כלי מקדש הלכה א , סמ"ג עשין קעב:

ב ג מיי' פ"ו מהל' כלי מקדש הלכה ב:

ג ד מיי' פ"ו מהל' כלי מקדש הלכה ג:

ד ה מיי' פ"ו מהל' כלי מקדש הלכה ו:

ה ו מיי' פ"ו מהל' כלי מקדש הלכה ז:

ו ז ח מיי' פ"ו מהל' כלי מקדש הלכה ח:

ז ט מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה ב , סמ"ג עשין מד"ס ג , טור א"ח סימן תקמט:

דף כו עמוד בעריכה

ח א מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה ו , סמ"ג עשין מד"ס ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקנא סעיף א:

ט ב מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקנא סעיף ג:

י ג מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה ז , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקנב סעיף א:

יא ד ה מיי' פ"יד מהל' תפלה הלכה א והלכה ב , סמ"ג עשין כ , טור ושו"ע או"ח סי' קכט סעיף א:

יב ו מיי' פ"טו מהל' תפלה הלכה ד , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף לח:

דף כז עמוד אעריכה

יג א מיי' פ"טו מהל' תפלה הלכה ב , סמ"ג עשין כ , טור ושו"ע או"ח סי' קכח סעיף ל:

יד ב מיי' פ"ג מהל' כלי מקדש הלכה ג , סמ"ג עשין קסט:

טו ג ד מיי' פ"ד מהל' כלי מקדש הלכה ג , סמ"ג עשין קעא:

דף כז עמוד בעריכה

טז א מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה ג , סמ"ג עשין יט , טור ושו"ע או"ח סי' קלז סעיף ב:

יז ב מיי' פ"יג מהל' תפלה הלכה ד , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תכג סעיף ב:

דף כח עמוד אעריכה

יח א מיי' פ"ו מהל' כלי מקדש הלכה ז:

דף כח עמוד בעריכה

יט א מיי' פ"ג מהל' מגילה וחנוכה הלכה ו:

כ ב מיי' פ"ג מהל' מגילה וחנוכה הלכה ז:

כא ג מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרמד סעיף א:

כב ד מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תרמג:

כג ה מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תפח סעיף א:

כד ו מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תצד סעיף א:

כה ז מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תכב סעיף ב:

דף כט עמוד אעריכה

כו א טור ושו"ע או"ח סי' תקנח:

דף כט עמוד בעריכה

כז א טור ושו"ע או"ח סי' תקנא סעיף א:

כח ב מיי' פ"ז מהל' יום טוב הלכה כא , סמ"ג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' תקלד סעיף א:

כט ג ד מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה ו , סמ"ג עשין מד"ס ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקנא סעיף ג:

ל ה מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקנא סעיף ד:

לא ו מיי' פ"יב מהל' תפלה הלכה טז , טור א"ח סימן תקנט:

לב ז מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה ח , טור ושו"ע או"ח סי' תקנב סעיף י:

דף ל עמוד אעריכה

לג א מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה ז , סמ"ג עשין מד"ס ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקנב סעיף א וסעיף ט:

לד ב מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה י , סמ"ג שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקנד סעיף א:

לה ג ד מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה ז , סמ"ג שם (טור ושו"ע או"ח סי' תקנב סעיף ב):

לו ה ו מיי' פ"יא מהל' רוצח ושמירת נפש הלכה ח , סמ"ג עשין לט , וטור י"ד סימן קטז:

לז ז מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה ט , טור ושו"ע או"ח סי' תקנב סעיף ו:

דף ל עמוד בעריכה

לח א מיי' פ"ה מהל' תענית הלכה י , סמ"ג עשין מד"ס ג , טור ושו"ע או"ח סי' תקנד סעיף כב:

לט ב מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקנד סעיף כד:

מ ג ד טור ושו"ע או"ח סי' תקנד סעיף כה:

מא ה מיי' פ"ה מהל' אבל הלכה יח , טור י"ד סימן שפז:

דף לא עמוד אעריכה

מב א מיי' פ"ב מהל' ברכות הלכה א: