סמ"ג עשה קעא

<< · סמ"ג · עשה · קעא · >>


מצות עשה קעא - לקדש את זרע אהרון

מצות עשה לקדש זרע אהרן ולהקדימן לכל דבר שבקדושה, לפתוח בתורה ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון. ופירש רבינו יצחק, כשמחלקין מתנות עניים, אם יש עני בהן נוטל חלק יפה בראש, שנאמר וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מקריב.

ובפרק הניזקין [דף נ״ט כל הסוגיא ודר״י בתוספות שם בד״ה וליטול] אומר שאם בא לחלק כבוד למי שגדול ממנו הרשות בידו, בין בסעודה בין בבית הכנסת בשני ובחמשי, אבל לא בשבתות ובימים טובים שיש שם עם רב. ועל זה אומר ר״ת [בתו׳ שם בד״ה אבל] בד״א לבני מלאכה שאין מצויין בבית הכנסת כי אם ביום השבת, אבל אנו כך מצויין רבים בשני ובחמשי כמו בשבת.

ורב אלפס כתב הא דאמרינן לברך ראשון, דווקא בשוין. דאמר רבי יוחנן בפ׳ בני העיר, כל תלמיד חכם שמברך לפניו אפילו כהן גדול עם הארץ אותו תלמיד חכם חייב מיתה שנ׳ ולמשנאי אהבו מות וגו׳.