שולחן ערוך אורח חיים תקנד כה


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

נאכל האוכל ושותה בתשעה באב, אינו רואה בשמחת ירושלים; וכל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. וכל האוכל בשר או שותה יין בסעודה המפסקת, עליו הכתוב אומר: "ותהי עונותם על עצמותם":

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(כח) על עצמותם:    דבעצמות נכיר אם שתה יין חי או מזוג כדאיתא בגמרא (הר"ן):

באר היטב

משנה ברורה

'(נא) כל האוכל ושותה' וכו' – אפילו מעוברת או מניקה, או שארי אנשים שהם חלושים בטבען ומצטערים מהתענית [אם לא מי שהוא חולה באמת, וכדלעיל בסעיף ו', ועיין שם בהג"ה]. וכדאי הוא בית אלהינו להצטער על חורבנו על כל פנים יום אחד בשנה:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש